Aktualizace: 14.1.2013   www.oplateko.cz  mailto:oplateko@volny.cz

Program FILATELOP 7

 

OBSAH

 

Stručný popis programu FILATELOP 7

1. Záložka KATALOG

2. Záložka Info

3. Záložka Ročník

4. Záložka Prezentace

5. Záložka Galerie

6. Záložka Tisk

7. Záložka Albový list

8. Záložka Nástroje

9. Záložka Nastavení

10. Záložka Nápověda

11. Záložka O programu

12. Specializace

13. Další obrázky

14. Odkazy

15. Grafický editor FilatelopGE

16. Datové soubory

17. Známé problémy

18. Tlačítka

19. Postupy práce s programem

      19.1 Vkládání obrázků z internetového prohlížeče

      19.2 Vložení obrázku celé obrazovky

      19.3 Vyplnění vymezené oblasti barvou (gumování)

      19.4 Vyplnění vymezené oblasti průměrnou barvou

      19.5 Jemné vymezení oblasti v obrázku

      19.6 Viněta

 

20. Poznámky k práci s programem

21. Kontakt

 

 

Stručný popis programu FILATELOP 7

Program Filatelop 7 na rozdíl od předchozích verzí již nepoužívá kumulovaný datový soubor s obrázky s příponou .ddt. Kumulovaný soubor se vždy rozbaluje a uživatel ve verzi 7 pracuje pouze s originály obrázků uloženými na disku!

 

UPOZORNĚNÍ!

 

Po instalaci programu se zobrazí pouze ilustrativní obrázky. Všechny obrázky námi dodaných sbírek se zobrazí až po zadání licenčního kódu.

Po dočasném spuštění programu bez zadání licenčního kódu můžete po dobu asi 14 dnů vytvářet nové sbírky i upravovat stávající sbírky bez omezení.. Pokud během 14 dnů nezadáte námi zaslaný licenční kód, činnost programu se zablokuje.

Pokud zkopírujete program na jiný počítač, nemůžete na něm použít dodaný licenční kód! Licence Vás opravňuje k instalaci programu na další počítač, ale k tomu si musíte po instalaci na dalším počítači vyžádat od nás nový licenční kód.

 

Program Filatelop 7 umožňuje ukládat údaje o vydaných známkách v uspořádání klasického

filatelistického katalogu včetně informací o vlastní sbírce s možností přidávání libovolného počtu dalších záznamů, které jsou ekvivalentem základní známky (bloky, aršíky, tiskové listy apod.) nebo obsahují detailní informace o určité fyzické známce, kterou máte ve sbírce nebo nabízíte k prodeji (např. s otiskem zajímavého razítka, s různými druhy tiskových vad apod.)

 

Všechny údaje o známce může uživatel libovolně upravovat. Jediným nezobrazovaným a neměnným údajem je interní klíč, který každý záznam jednoznačně identifikuje. Proto je třeba mít na paměti, že kopírování záznamů z jedné sbírky do jiné sbírky pomocí editoru je nepřípustné, protože by došlo ke kolizi klíčů a program by zhavaroval.

 

Evidované údaje jsou přizpůsobeny filatelistickým potřebám. Program však umožňuje evidovat libovolné sbírky s údaji s vazbou na obrázky – např. pohlednice, razítka, známkové sešitky atd. Každý záznam obsahuje několik textových polí, do kterých lze obecné údaje bez návaznosti na filatelii.

 

Program Filatelop7 je dostupný pouze ve verzi Filatelop 7 Professional.

 

Filatelop Professional – základní evidence sbírky známek, specializace, odkazy na soubory známek, evidence obrázků a údajů souvisejících s danou známkou, zabudovaný grafický editor se speciálními funkcemi, usnadňujícími úpravy známek, měření zoubkování a srovnávání s etalony a s možností skenování obrázků přímo z programu, interaktivní návrh a tisk albových listů A4.

Hlavní okno programu FILATELOP

                        1... hlavní záložky hlavní obrazovky programu FILATELOP

                        2... seznam známek ve sbírce

                        3... hlavní údaje o známce

                        4... horní obrázek (obrázek známky)

                        5... cenové údaje o známce

                        6... dolní obrázek (další obrázek související se známkou – např. FDC, přepážkový list apod.)

                        7... pole pro vyhledání známky dle textu, státu, roku vydání, čísla známky apod.

                        8... příznaky známky (existence DV, DO, kuponů, různého papíru)

                        9... pomocný panel s pomocnými záložkami (definice obrázků, prezentace, internet, překlad)

                        10... tlačítka pro vkládání, rušení a kopírování známek ve sbírce, výběr známek ze sbírky)

                        11... pole pro ukládání textových poznámek

                        12... pole popisu známky

 

Po spuštění programu se zobrazí hlavní obrazovka s následujícími hlavními záložkami:

Katalog                              hlavní okno katalogu známek;

Kat.list                              zobrazení  podrobných informací o známce v katalogovém formátu;

Ročník                              stručný výpis informací o známkách zadaného ročníku v katalogovém formátu;

Galerie                              rychlé procházení obrázkovým katalogem;

Tisk                                   nabídka tiskových výstupů;

Albový list                         návrh a tisk albových listů ve formátu A4;

Návrh odkazů                               návrh souborů s informacemi společnými pro více známek; např. můžete uložit všechny známky věnované dětem do tohoto souboru a potom je vypisovat u každé z těchto známek; podobně lze takto globálně zobrazovat informace o graficích, rytcích apod.;

Sbírky                                výběr sbírky, vytvoření nové sbírky nebo zrušení existující sbírky;

Nastavení                          nastavení parametrů programu;

Prezentace                         záložka s možností zobrazení většího počtu velkých obrázků

včetně popisů a doprovodných textů; lze spustit i v režimu automatické prezentace tlačítkem Start v pomocné záložce Prezentace;

Nástroje                             otevření jiné sbírky, zálohování katalogů i obrázků, spuštění prezentace;

Nápověda                          tento text;

O programu                      informace o verzi a výrobci programu.-

 

V pravém dolním rohu hlavní obrazovky je Pomocné okno s pomocnými záložkami:

Obrázky                 názvy souborů v horním a dolním obrázku

Info                        informace o datech změn, definice specializace, dalších obrázků a odkazů;

Prezentace             údaje pro prezentaci známek např. pro výstavy apod.;

Internet                 odkazy na internetové stránky

angl./něm.             cizojazyčné verze názvů a popisů;

 

Každý záznam o známce obsahuje poměrně značný počet položek, které se jen velmi těžko dají uspořádat na jednu obrazovku a stále něco chybí. Z toho důvodu jsou některá políčka pro vstup a zobrazování hodnot dost malá a někdy to ztěžuje práci, že není vidět celý obsah dané položky. Proto u většiny položek, u kterých může docházet k nežádoucímu nezobrazení celého obsahu stačí zastavit kurzor myši nad položkou a v obdélníku nápovědy se zobrazí celý text obsahu položky.

 

Poznámka: Tento text si můžete v případě potřeby vytisknout  Je uložen v souboru filatelopHelp.rtf v adresáři s programem filatelop.exe.

 

 

1. Záložka KATALOG

 

Přímé klávesy

F3                    uložit změny do databáze v paměti (jako tlačítko Změna OK)

F4                    o 1 záznam vpřed (v záložce Galerie o stránku vpřed)

F5                    o 1 záznam zpět (v záložce Galerie o stránku zpět)

Ctrl-F               zadat hledaný text      

 

            Enter               pokud je kurzor v poli Hledaný text vyhledá další výskyt textu (totéž jako tlačítko

Najít)

            Ctrl-Enter         pokud je kurzor v poli Hledaný text vyhledá předchozí výskyt textu  (totéž jako tlačítko

Najít se stisknutou klávesou Ctrl)

 

Ovládání záznamů o známkách

Celá sbírka je po spuštění programu uložena v paměti počítače. Provedené změny se uloží do sbírky v paměti počítače stiskem tlačítka Změna OK nebo ekvivalentní klávesou F3. Až do stisku tlačítka Změna OK nebo F3 lze změny zrušit tlačítkem Storno oprav. Sbírka se ukládá na disk tlačítkem Uložit.

 

Po zápisu jakékoliv změny se zešednutím znepřístupní seznam známek v levé horní části obrazovky – to je indikace neuložené změny. Seznam se opět zpřístupní po stisku tlačítka Změna OK nebo klávesy F3.  Pokud je v záložce Nastavení zaškrtnut údaj “Automaticky uchovat změny v paměti před přechodem na jiný záznam“, provede se uložení změn automaticky i po přechodu na jiný záznam, po zadání operace vyhledávání apod.

 

Na předcházející nebo následující záznam můžete přejít buď stiskem tlačítka myši v seznamu známek, nebo šipkami vlevo či vpravo v horní části obrazovky nebo přímo klávesou F4 (o záznam zpět) nebo F5 (o záznam vpřed).

 

Nový záznam o známce se vkládá tlačítky Vložit – F2 nebo Vložit kopii. Tlačítko Vložit – F2 vloží za aktuálně nastavený záznam nový záznam o známce s prázdnými položkami, pouze se zkopíruje údaj o známkové zemi a druhu známky a katalogové číslo se zvýší o jedničku. Tlačítko Vložit kopii vloží identickou kopii aktuálně nastaveného záznamu za tento záznam.

 

Program umožňuje tlačítkem Výběr realizovat výběry ze sbírky dle různých kritérií. Po provedení výběru se seznam sbírky zkrátí na výpis záznamů splňujících daná kritéria výběru.  Pokud je výběr aktivní, nelze do sbírky vkládat nové záznamy, protože by nebylo možné definovat jejich přesné umístění. Před vložením nového záznamu se musí znovu obnovit kompletní seznam sbírky tlačítkem Zrušit výběr. Podrobný popis o funkci výběru ze sbírky je uveden v závěru kapitoly o záložce Katalog.

 

Tlačítko Odstranit smaže aktuální záznam ze sbírky.

 

Tlačítko se šikmou šipkou kopíruje do položky, ve které je kurzor, obsah stejné položky z předcházejícího záznamu.

 

 

Uspořádání záznamů

Každý záznam obsahuje řadu položek, jejichž obsah můžete libovolně měnit. Po zkušenostech s převodem různých katalogů známek není sbírka v programu Filatelop 7 žádným způsobem uspořádána, např. podle států, katalogových čísel, data vydání apod. Základní uspořádání sbírky záleží plně na uživateli, který zařazuje každý záznam na takové místo, kde ho chce mít dle svých požadavků. Pořadí záznamů se dá dodatečně měnit posouváním záznamu pomocí červených šipek nahoru a dolů.

Abecední či číselné uspořádání sbírky nepřináší uspokojivé výsledky, protože pokud chcete např. v jednom souboru uložit údaje o známkách používaných na našem území, objeví se v něm známky Rakouského císařství, Rakousko-Uherska, Československa 1, Protektorátu, Československa 2 a České republiky, přičemž pořadí těchto známkových zemí nebude určovat abeceda, ale časové hledisko, takže ruční uspořádání považujeme za nejvýhodnější.

Kompletní identifikátor známky zahrnuje položky Stát, Druh, Před číslem, Katalogové číslo, Za číslem.

I tyto údaje mohou být zadávány duplicitně, jednoznačnost přiřazení záleží plně na uživateli. Vlastní katalogové číslo je rozděleno na tři části:

Před číslem (např. označení A pro aršík, PL pro přepážkový list apod.);

Katalogové číslo (ve většině případů pouze celé číslo);

Za číslem (např. označení typů Typ I, Typ II apod.).

 

Pod prvním řádkem údajů o známce, který obsahuje zejména katalogové číslo, jsou na  dalším řádku další položky pro případné zadávání katalogových čísel dle dvou dalších katalogů (např. Michel, Scott apod.) Ve verzích Demo a Basic jsou tyto položky nepřístupné a nelze podle nich provádět ani vyhledávání. Pokud jsou tato čísla uvedena v naší databázi známek, označují položky Katalog A katalog Michel a položky Katalog B katalog Scott.

 

Formát číselných údajů

Správnost číselných údajů se většinou nekontroluje, kromě údajů o počtu kusů, což musí být celá čísla bez desetinné tečky nebo čárky. Položka Datum vydání musí obsahovat na konci čtyřmístné číslo roku, které se přepisuje do položky Rok vydání. V položce Datum vydání tak můžete uvádět i další textové informace, např. „Asi v roce 1919“. Pokud napíšete údaje ve tvaru „1918-1920“, zapíše se do položky Rok vydání hodnota „1920“. Pokud byste chtěli zařadit známku do roku 1918, musíte zapsat údaj např. ve tvaru „1918-1920, 1918“.

 

Cenové údaje můžete zapisovat s desetinnou čárkou nebo tečkou včetně běžně používaného zápisu ve tvaru např. „25,- “.

 

Obrázky

Obrázky lze vkládat do programu ve formátu .bmp nebo .jpg. Ke každé známce lze zadat dva obrázky, a to jeden větší (na šířku do velikosti max. 990 bodů) a jeden malý přibližně ve velikosti okna pro známku (to má rozměr 235x235 bodů). Pokud je malý obrázek větší než toto okno, program jej automaticky zmenší. Větší obrázek se zobrazuje v záložce Prezentace, která však umí zobrazovat i více obrázků (viz popis dále.) Dva obrázky se zadávají proto, že známky jsou často šrafované, a při standardním zmenšování dochází k nepříjemnému „melírování“ obrazu, které deformuje jeho tvar. Proto je ve většině případů třeba použít složitější postupy zmenšení, které šrafování převedou na plošné zobrazení, což umí provádět většina solidních grafických editorů. Vložení malého ani velkého obrázku není povinné.

 

Malý obrázek by měl být zmenšením většího obrázku. Pokud přesunete kurzor myši nad malý obrázek, zobrazí se automaticky lupa, která zobrazuje okolí bodu kurzoru a to ve zvětšení, daném větším obrázkem.

 

Doporučujeme vkládat malé obrázky známek ve formátu .bmp. Formát .jpg značně zkresluje zejména červenou barvu a malé obrázky potom nevypadají hezky. U větších obrázků není tato deformace tak zřejmá, takže tam můžete bez problémů používat formát .jpg.

 

Pro opravu  obrázku můžete využít tlačítka Grafický editor (s ikonou modré tužky). Tlačítko vlevo nahoře je určeno pro editování libovolných obrázků. Tlačítka u malého a většího obrázku (s ikonou žluté tužky) automaticky volají editor s příslušným malým nebo velkým obrázkem známky. Svůj používaný grafický editor můžete zadat v záložce Nastavení. Pokud není tento údaj uveden, program volá standardní grafický editor Windows mspaint.exe. Program Filatelop 7 obsahuje vlastní grafický editor se speciálními funkcemi. Po vyvolání grafického editoru se zobrazí další okno, ve kterém si můžete vybrat jak editovaný soubor, tak druh grafického editoru. Popis funkcí zabudovaného grafického editoru je uveden v závěru tohoto návodu.

 

Pro zadávání obrázků platí následující pravidla. Obrázek můžete zadat v kompletním tvaru, tj. s uvedením cesty a jména obrázku, např. ve tvaru  C:\znamky\rakuh0001high.bmp. Pokud neuvedete cestu k obrázku, hledá se obrázek ve standardním podadresáři, který je uložen ve stejném místě jako soubor známek a má název souboru známek s přidáním slova „Stamps“. Např. předpokládejme, že náš soubor známek má adresu C:\filatelop\CeskaRepublika.fis. Potom program hledá soubor se známkou bez uvedení cesty v podadresáři C:\filatelop\CeskaRepublikaStamps\. Jestliže soubor není ani v tomto standardním podadresáři, program se jej pokusí nalézt ve standardním kumulovaném souboru filatelop.ddt, který je dodáván s naším programem. Jestliže pokus o hledání bude rovněž neúspěšný, nezobrazí se žádný obrázek. Naše obrázky známek jsou všechny uloženy v souboru filatelop.ddt, ale pokud nahradíte náš název názvem souboru s úplnou cestou nebo svůj obrázek se stejným jménem uložíte do standardního podadresáře, bude se zobrazovat váš obrázek místo standardní reprodukce známky.

 

 

Vyhledávání

Hledání známek podle textu patří k velmi silným stránkám programu. Námi dodávané katalogy známek obsahují kompletní texty vypsané na známkách. Do pole Hledaný text stačí zadat část textu a stisknout buď klávesu Enter nebo tlačítko Najít a program vyhledá první následující známku obsahující zadaný text. Opakovaným stiskem tlačítka Najít se budou hledat další známky se zadaným textem. Jestliže je blikající kurzor v poli Hledaný text, stačí opakovaně tisknou klávesu Enter. Pokud s klávesou Enter nebo tlačítkem Najít stisknete zároveň tlačítko Ctrl, provádí se hledání směrem zpět.

 

Při hledání známek podle textu se prohledávají následující položky:

       téma, klíčová slova, katalogové číslo, návrh, grafická úprava, rytec

       a popis známky.        

 

Klíčová hesla

Klíčová hesla odpovídají zejména požadavkům námětové filatelie, ale můžete si definovat libovolný počet svých vlastních klíčových hesel. Klíčová hesla mohou obsahovat mezeru, tečku i čárku, ale nesmí obsahovat středník, uvozovky ani apostrof. Klíčová hesla se navzájem oddělují středníkem, další klíčové heslo může být za středníkem odděleno jednou nebo více mezerami. Program před použitím klíčového hesla odstraní počáteční a koncové mezery. Klíčová hesla musíte při prvním použití zapsat. Při použití stejného klíčového hesla u dalších známek můžete heslo opět zapsat nebo využít nabídky vedle políčka s klíčovými hesly (tlačítko se třemi tečkami) a potřebná klíčová hesla jenom zaškrtnout v seznamu.

 

Zaškrtávací políčka

V dolní části hlavní obrazovky programu (záložka Katalog) jsou dvě skupiny zaškrtávacích políček.

 

První skupina zaškrtávacích políček obsahuje následující položky:

       Falc (známka s nálepkou na rubu);

PL (přepážkový list);

FDC (obálka prvního dne);

NL (nálepní list);

Seš (známkový sešitek);

MaxiK (maxikarta, tj. pohled se známkou vydávaný poštou);

PT (příležitostný tisk).

Po zaškrtnutí některé z výše uvedených položek se zobrazí pole pro zadání údajů o cenách a počtech. Odškrtnutím tato pole opět zmizí a ve výpisech se nezobrazují, i když v zakrytém stavu obsahují nějaké údaje.
Tato metoda je použita proto, aby se trvale nezobrazovaly údaje o položkách, které pro danou známku nemají žádný smysl (např. známka se nenabízí s falcem, nemá FDC, ani maxikartu apod.).

Pro každý záznam se trvale zobrazují položky svěží a ražená a jejich zobrazování nelze potlačit.

 

Druhá skupina zaškrtávacích políček se týká známkové specializace a obsahuje následující položky:

       typy (existuje více typů pro danou známku);

       DO (deskové odchylky);

       DV (deskové vady);

       Retuš (retuše provedené při výrobě známky);

       DZ (deskové změny);

       VV (výrobní vady);

       TV (tiskové vady);

       Barva (barevné odchylky);

       Vodoz (papír s vodoznakem);

       Zoub (různé zoubkování a odchylky zoubkování);

       Ne (existuje zoubkovaná i nezoubkovaná varianta);

       VP (vady perforace);

       Kupon (známka s kuponem);

       Spojka (spojené typy)

       Chybotisk;

       Falza;

       Lep (různé druhy použitého lepu nebo známky bez lepu);

       Papír (různé druhy použitého papíru);

       FDC odch (odchylky obálek prvního dne);

       PL odch (odchylky přepážkových listů);

       Zajímav (ostatní zajímavosti a jiné odchylky).

Tato zaškrtávací pole slouží pro hrubou orientaci z hlediska specializace, můžete je použít jako upozornění na existenci určitých odchylek. Další návaznost na popisy a obrázky pro specializaci ve verzích Demo a Basic není, ale je možné pro vlastní potřebu buď každou variantu specializace vytvořit jako novou známku nebo shrnout údaje o specializaci do popisu, který představuje neomezené textové pole s možností přidávání obrázků (viz popis dále.)

      

Pomocné klíče

Pomocné klíče jsou položky, do kterých si může uživatel ukládat libovolné údaje, pro které nejsou stanovena žádná pravidla. Pokud možno, vyhýbejte se používání středníků nebo s nimi oddělujte klíčová hesla, protože je možné, že budoucí verze programu bude umět rozdělovat klíčová hesla i v rámci pomocných klíčů, a potom bude pro oddělování hesel použit středník.

Pomocné klíče můžete využít tak, že pokud k některým známkám do pomocného klíče zapíšete nějaký text, můžete potom vybrat pouze známky, které buď obsahují v pomocném klíči libovolný text nebo zadaný text nebo část textu.

Pomocné klíče jsou celkem čtyři a jsou označeny písmeny A, B, C a D.

 

Poznámky

Textové pole Poznámky dole vlevo umožňuje vkládání libovolných vlastních poznámek.

Textové pole Poznámky má ještě jednu výjimečnou vlastnost. Jako jediné textové pole umožňuje vkládání textů ze schránky (clipboardu) příkazem Ctrl-V. Funkce tohoto příkazu je programově upravena tak, že lze do pole přenášet texty z internetových stránek, přičemž se odstraní všechny formátovací znaky jazyka HTML. Jinými slovy, poměrně složitě formátovaný text Internetu bude převeden na  jednoduché textové řetězce, abyste s nimi mohli dále pracovat standardním způsobem. Takže pokud chcete převzít např. nějaký text z Internetu do textového pole Popis známky, musíte text nejprve přenést příkazem Ctrl-V do pole Poznámky a teprve z něho vyznačený text přenést pomocí schránky do textového pole Popis známky.

 

Popis známky

Textové pole Popis známky může obsahovat libovolný text, zpravidla podrobnější popis známky. V námi dodávaných katalozích obsahuje nejen text, ale i přepis všech textů na známce pro její snadné vyhledávání.. Ve specifických případech je obsah tohoto textového pole přepisován i do textového pole Text prezentace.

 

Text prezentace

Textové pole Text prezentace má speciální obsah a souvisí se záložkou Prezentace, ve které se standardně zobrazuje větší obrázek známky. Pokud tedy neobsahuje pole Text prezentace žádný text, zobrazuje záložka Prezentace pouhý obrázek známky.

Jakmile zapíšete do pole Text prezentace nějaký text, vypíše se pouze tento text a obrázek známky se již nezobrazí.

Záložka Prezentace obsahuje okno šířky 990 bodů a libovolné výšky max. do 8000 bodů. Z toho vyplývá, že maximální šířka obrázků je 990 bodů. Širší obrázky nejsou zmenšovány ale oříznou se zprava na maximální přípustnou šířku.

Pro další řízení obrazovky Prezentace můžete používat zvláštní sadu příkazů. Tyto příkazy však nemusíte většinou ani znát ani zadávat ručně. V záložce Prezentace Pomocného panelu stačí stisknout tlačítko Vytvořit z popisu a obrazovka prezentace se vytvoří sama z údajů o známce.

Každý příkaz musí být umístěn samostatně na zvláštním řádku, nesmí obsahovat žádné nadbytečné znaky (např. počáteční či koncové mezery) a nesmí za ním následovat žádný další text. Všechny řídicí příkazy začínají levou ostrou závorkou ‘<’ (tento znak je používán též ve významu ‘menší než‘. Na pravé straně příkazu není žádný speciální znak (na rozdíl od jazyka HTML, ve kterém se příkazy ukončují pravou ostrou závorkou).

Příkazy pro text platí od následujícího řádku až do konce textového pole nebo do dalšího analogického příkazu.

Ve verzi programu Filatelop verze 1.2 jsou k dispozici následující příkazy:

 

<LEFT                              zarovnávání textu zleva

<CENTER                                   vycentrování textu

<RIGHT                           zarovnávání textu zprava

<V,Výška                          vynechá svisle zadaný počet řádků Výška rastru obrazovky

<A,SouřadniceY               nastaví následující výpis vertikálně na zadanou hodnotu SouřadniceY

<M,odsazeníZleva,odsazeníZprava         nastaví odsazení zleva na hodnotu

OdsazeniZleva, odsazení zprava na hodnotu OdsazeniZprava

(v bodech)

<F,Výška,Bold,Italic,BarvaHex nastaví písmo na výšku Výška (je to výška písma

v bodech,

nikoliv velikost písma označovaná obvykle jako „Size“); hodnoty Bold a Italic jsou čísla 0 nebo 1, Bold=1 je tučné písmo, Italic=1 je písmo nakloněné;

BarvaHex je šestnáctkové číslo barvy písma

<FHEIGHT,Výška           nastaví písmo na výšku Výška (je to výška písma v bodech,

nikoliv velikost písma označovaná obvykle jako „Size“)

< FBOLD                         nastaví tučné písmo

< FITALIC                       nastaví nakloněné písmo (kurzívu)

< FCOLOR,BarvaHex     BarvaHex je šestnáctkové číslo barvy písma

< FCOLORI,BarvaInt     BarvaInt je desítkové číslo barvy písma

< FCOLORN,Barva        Barva je anglické označení barvy písma; jsou přípustné          

            hodnoty: RED, YELLOW, WHITE

<FNAME,JménoPísma   nastaví písmo na zadané jméno (např. Arial, Verdana apod.)

<ITOP,Obrázek[,w,h]      zobrazí zadaný obrázek tak, že jeho horní

okraj bude mít vertikální souřadnici následujícího řádku;

obrázek bude zarovnán podle aktuálně platného příkazu

<:LEFT, <CENTER  nebo <RIGHT;

parametry w a h jsou nepovinné: w=šířka obrázku, h=výška obrázku;

pokud je zadán pouze jeden nenulový parametr w nebo h, dopočítá se zbývající parametr tak, aby byl dodržen poměr stran obrázku;

<I,Obrázek[,w,h]              zobrazí zadaný obrázek tak, že jeho základna bude ležet na

vertikální souřadnici následujícího řádku;

obrázek bude zarovnán podle aktuálně platného příkazu

<:LEFT, <CENTER  nebo <RIGHT;

parametry w a h jsou nepovinné: w=šířka obrázku, h=výška obrázku;

pokud je zadán pouze jeden nenulový parametr w nebo h, dopočítá se zbývající parametr tak, aby byl dodržen poměr stran obrázku;

 

Pro usnadnění vkládání textů a obrázků do pole Text prezentace jsou nad tímto polem tři tlačítka:

Generuj z popisu           automaticky vytvoří sekvenci příkazů pro zobrazení velkého

obrázku a výpis textu z textového pole Popis známky; tato

sekvence je ohraničena speciálními příkazy 

<GENERATORBEGIN a <GENERATOREND;

pokud změníte text v poli Popis známky nebo se změní velký

obrázek, vytvoří se po stisku tlačítka Generuj z popisu

nová sekvence příkazů, která nehradí sekvenci mezi těmito

dvěma speciálními příkazy

Vložit obrázek                nejprve zobrazí okno pro zadání nové vkládaného obrázku

a potom za poslední řádek v poli Text prezentace vloží

sekvenci příkazů zobrazujících nově zadaný obrázek

Neměnit                           před první řádek v poli Text prezentace vloží příkaz

<NOOP, který zabraňuje provést změnu sekvence příkazů

tlačítkem Generuj z popisu; toto tlačítko bude účinné jedině

tehdy, jestli ručně řádek s příkazem <NOOP zrušíte.

 

Způsob zadávání příkazů i jejich interpretaci si můžete ověřit na řadě ukázek popisů ke známkám, které jsou v databázi, jež je dodávána s programem.

Výsledný efekt zobrazení v záložce Prezentace si můžete kdykoliv ověřit po provedení změn v poli Text prezentace a jejich uložení tlačítkem Změny OK nebo klávesou F3 s následným stiskem záložky Prezentace.

Pozn. Automatické zobrazování Prezentace můžete spustit tlačítkem Prezentace nebo v záložce Nástroje zadáním příkazu Prezentace známek – viz popis záložky Nástroje v dalším textu.

 

 

Výběr ze sbírky

Tlačítko Výběr zobrazí dočasné okno s různými výběrovými kritérii. Po provedení výběru a návratu do záložky Katalog obsahuje seznam záznamů o známkách pouze záznamy splňující daná kritéria. Tyto záznamy lze libovolně upravovat a rušit, pouze nelze vkládat nové záznamy, jelikož není možné jednoznačně definovat jejich umístění. Před vložením nového záznamu se musí nejprve obnovit zobrazení celé sbírky tlačítkem Zrušit výběr. 

 

Problematika výběrů je poměrně komplikovaná a možnosti výběrových kritérií patrně nebudou některým zkušenějším uživatelům plně vyhovovat. Po předchozích zkušenostech jsme se rozhodli realizovat co nejjednodušší řešení zadávání kritérií výběru, protože složitější metody jsou závislé na zkušenostech uživatelů s informačními systémy a běžní uživatelé odmítají studium složitějších pravidel stavby výběrových podmínek. Tuto část programu přesto považujeme za vývojovou a v případě požadavků ji budeme rozšiřovat tak, aby umožňovala realizaci nejčastěji požadovaných funkcí.

 

Každé kritérium je uvedeno zaškrtávacím políčkem. Pokud se má dané kritérium uplatnit, je třeba políčko kritéria zaškrtnout. Dále může kritérium obsahovat různé doplňkové údaje, jako např. jméno státu, druh vybíraných známek, ročník apod. Proto je třeba dbát na to, aby po zaškrtnutí daného kritéria byla správně vyplněna či označena i hodnota pro kritérium nebo jeho varianta.

 

Při zadání většího počtu kritérií jsou jednotlivá kritéria spojena navzájem logickým operátorem AND, tj. konjunkcí, která vyžaduje splnění všech podmínek kritérií najednou. Kombinace konjunkce i disjunkce v jednom výběru jsme vyloučili vzhledem k tomu, že pro psaní takovýchto podmínek nestačí pouhé zaškrtávání, ale je třeba vytvářet logické výrazy většinou se závorkami, a to je pro rychlou práci s programem příliš komplikované.

 

Význam jednotlivých kritérií je zřejmý z popisů, proto není dále v tomto textu podrobně rozebírán.

 

Nezapomeňte po definování výběrových kritérií vždy stisknout tlačítko Vybrat, aby se požadovaný výběr opravdu provedl. Po stisku tohoto tlačítka se lze vrátit zpět do programu tlačítkem Návrat nebo lze výběr dále zužovat přidáváním dalších kritérií. Obnovení celého seznamu záznamů, tj. zrušení výběru, realizuje tlačítko Zrušit výběr.

Uveďme si jednoduchý příklad zadání výběrového kritéria. Chceme např. zjistit chybějící svěží známky v naší sbírce z České republiky za rok 2005.

 

Zaškrtněte kritérium Stát a vyberte Česká republika, potom zaškrtněte Rok vydání a vyberte rok 2005 a nakonec zaškrtněte kritérium Chybějící známky a vyznačte položku Nemám svěží.  Pokud není sbírka kombinována se známkami dalších států z tohoto roku, nemusíte zaškrtávat ani kritérium Stát.

 

Nyní stiskněte tlačítko Vybrat a seznam sbírky bude od této chvíle obsahovat pouze svěží známky s nulovou hodnotou položky Mám ks. Pro návrat do záložky Katalog stiskněte tlačítko Návrat. Od této chvíle budete pracovat pouze se zkráceným seznam chybějící známek České republiky za rok 2005. Můžete si např. poznamenat počty ks známek, které si chcete pořídit, můžete měnit katalogové ceny apod. Pokud se chcete vrátit k celému seznamu sbírky, stiskněte tlačítko Zrušit výběr. Znovu připomínáme, že do zkráceného záznamu NELZE vkládat nové záznamy.

 

2. Záložka Info

Záložka Info vypisuje podrobné informace o známce v katalogovém formátu, podobném tištěným katalogům. Záznam obsahuje obrázek známky, všechny základní údaje včetně doplňujících textových informací.

Záložka Info dále přehledně zobrazuje všechny údaje definované prostřednictvím tlačítek Další obrázky, Specializace a Odkazy (tyto informace lze uživatelsky zadávat ve verzích Filatelop Special, Standard a Professional). Blok Další obrázky může obsahovat např. obrázky FDC, razítko prvního dne, detaily známky, přepážkové listy apod. Blok Specializace může obsahovat deskové a výrobní vady včetně popisu a vyznačení místa vad na známce a vyznačení známkových polí na schematu známkového archu. Blok Odkazy obsahuje odkazy na soubory, které obsahují globální informace, které mají vztah k většímu počtu známek a lze je opakovaně beze změny připojovat k většímu počtu známek (např. všechny známky věnované dětem nebo údaje o tvůrcích známek apod.

 

3. Záložka Ročník

Záložka Ročník poskytuje stručný výpis informací o známkách zadaného ročníku v katalogovém formátu. Po otevření této záložky se nejprve zobrazí nabídka jednotlivých ročníků v katalogu a po výběru požadovaného ročníku se vypíší příslušné informace. Kromě základních obrázků známek se žádné další grafické informace nezobrazují, zobrazují se pouze textové informace – např. popisy deskový a výrobních vad, různýchodchylek apod.

 

4. Záložka Prezentace

Záložka Prezentace umožňuje zobrazovat na černém podkladu na prezentační úrovni větší počet obrázků dané známky nebo s ní souvisejících známek včetně popisů a doprovodných textů.

 

Obsah záložky Prezentace pro aktuálně nastavenou známku určuje obsah textového pole Text prezentace v záložce Katalog.

 

Pokud textové pole neobsahuje žádný text, zobrazí se automaticky v záložce Prezentace větší obrázek známky zadaný v položce Velký obrázek. Pokud je tato položka prázdná, zobrazí se malý obrázek zadaný v položce Malý obrázek. Není-li ke známce uveden žádný obrázek, zůstane záložka Detaily prázdná.

 

Popis řídicích příkazů pro zobrazování v záložce Prezentace najdete v předchozím textu u popisu textového pole Text prezentace.

 

 

5. Záložka GALERIE

Záložka Galerie umožňuje rychlé procházení obrázkovým katalogem. Na obrazovce je vždy zobrazeno 15 známek v  pořadí, v jakém jsou uvedeny v seznamu sbírky.

 

Při přechodu do této záložky se vždy zobrazí ta stránka, na které je umístěna aktuálně nastavená známka v seznamu katalogu. Pokud nepřidáváte nebo neubíráte žádné záznamy, bude daná známka umístěna vždy na stejné pozici Galerie.

 

Pohyb vpřed a vzad v Galerii realizují tlačítka se šipkami v horní části obrazovky nebo přímé klávesy F5 (o stránku vpřed) a F4 (o stránku zpět).

 

6. Záložka TISK

Záložka Tisk umožňuje ve verzích Demo a Basic jen tisk základních přehledů. Větší počet tiskových sestav budou obsahovat verze Standard a Professional.

Na této stránce se rovněž provádí volba tiskárny a její nastavení pro následující tisk.

Všechny verze programu umožňují vytisknout následující sestavy:

 

       Tisk seznamu požadovaných známek (pro „chci ks“>0) – tedy tzv. chyběnka

       Tisk seznamu výběru – tj. prostý seznam vybraných známek s malými obrázky. Vytisknou se údaje

o všech známkách, které obsaženy v aktuálním seznamu katalogu.

Další tiskové sestavy jsou ve verzích Demo a Basic pouze ukázkové a nedovolují vypsat kompletní sestavu. Slouží pouze pro posouzení, zda má pro uživatele zakoupení rozsáhlejší verze programu zásadní význam.

 

Ukázkové sestavy obsahují:

       HTML seznamu požadovaných známek (pro „chci ks“>0) – tedy tzv. chyběnka uložená do souboru

ve formátu HTML, který lze zobrazit libovolným internetovým prohlížečem nebo zaslat

dodavateli e-mailem včetně možnosti tisku (na rozdíl od tiskové sestavy však nejsou odděleny

očíslovány stránky sestavy)

 

       Tisk seznamu nabídky k prodeji (pro „prodám ks“>0) – tedy seznam nabízených známek

 

       Tisk cenových štítků výběru – tisk štítků ve formátu 26x26 mm s miniaturou známky

 

       Tisk štítků s letopočty výběru – tisk jednoduchých štítků s rokem ve formátu 28x21 mm

 

 

7. Záložka ALBOVÝ LIST

Obsahuje nástroje pro návrh a úpravy albových listů formátu A4. Umožňuje tisk albových listů na barevné nebo černobílé tiskárně. Návrh se provádí interaktivně. Všechny rozměry a pozice se zadávají v milimetrech.

Použitá tiskárna se nastavuje v záložce Nastavení nebo ji lze vybrat po stisku tlačítka Tisk.

 

Součástí programu je několik ukázek albových listů, které si můžete prohlédnout po stisku tlačítka Otevřít. Každý albový list se ukládá do zvláštního souboru s příponou .fal. Návrh albových listů je pro vyzkoušení dostupný ve všech verzích programu, ale ukládání albových listů umožňují pouze verze Filatelop Standard a Filatelop Professional.

Albový list obsahuje objekty, tj. libovolné texty, orámované nebo neorámované obrázky známek, základní grafické obrazce i uživatelsky definované složitější tvary libovolné velikosti, popisy známek atd. Pro specializaci lze využít kolečko se šipkou pro vyznačení míst deskových nebo jiných vad. Celý list může být orámován a může mít barevný podklad. Písmo je možné definovat podobně jako v textových editorech, tj. pro vyznačený text lze určit jméno, velikost a barvu písma i tučný tisk a kurzivu.

Každý objekt je definován řadou údajů, které lze měnit. Základními charakteristikami objektu jsou typ objektu, název, číslo známky (nebo jiné krátké označení), pozice(tabule, sloupec a základna nebo absolutní souřadnice v mm), text, pozice textu a jeho šířka a odsazení. Ke každému grafickému objektu lze tedy připojit text, který je na tento objekt vázán a při přesouvání se pohybuje společně s objektem.

Protože většina albových listů má symetrický charakter, používá návrh albového listu základní definiční prvky, kterými jsou Tabule, Sloupec a Základna.

Tabule pokrývá potisknutelnou plochu papíru a lze ji rozdělit do libovolného počtu sloupců, které jsou během návrhu barevně odlišeny. Na jednom albovém listu lze definovat větší počet tabulí s různým počtem sloupců, přičemž sloupce mohou být různě široké.

Základna je pomyslná horizontální čára pro vertikální fixování pozic známek, grafických objektů a textů. Maximální počet základen je 20. Základny lze během návrhu libovolně přidávat nebo měnit jejich vertikální pozici.

 

Máme-li definované tabule, sloupce a základny, pak stačí přidat libovolný objekt (známku, grafický objekt nebo text) stiskem pravého tlačítka myši v příslušném sloupci tabuli pod určitou základnou. Zobrazí se nabídka grafických a textových prvků a po výběru se daný objekt zafixuje do příslušného sloupce tabule a k nejbližší základně nad danou pozicí kurzoru myši. Objekt se ihned zobrazí a lze pokračovat přidáváním dalších objektů nebo jejich úpravou.

 

Program umožňuje definovat pozici objektu ve sloupci (uprostřed, vlevo, vpravo) i pozici objektu vzhledem k základně (nahoře, uprostřed nebo dole).

Pokud dáváte přednost vlastímu nezávislému umístění objektu na ploše, lze jej vyznačit levým tlačítkem myši a přetáhnout do libovolného místa. Tím se okamžitě zruší zafixování objektu vzhledem k tabuli i základně, přičemž zafixování se dá kdykoliv znovu definovat nebo modifikovat.

 

Objekt Rám (Frame) obvykle překrývá celou plochu albového listu, proto musí být na počáteční pozici seznamu objektů, jinak by překrýval ostatní objekty. Pozici jednotlivých objektů lze měnit tlačítky s červenými šipkami nahoru a dolů.

 

Název aktuálního objektu je vždy vyznačen v seznamu. Na ploše albového listu je u aktivního objektu zobrazen větší barevný čtvereček. Pokud tento objekt leží v tabuli, na které jsou umístěny ještě další objekty, je u těchto objektů vyznačen malý čtvereček, který signalizuje sdílení stejné tabule.

 

Pro speciální funkci rozmístění vybraných obektů se stejnou mezerou lze na ploše albového listu vyznačit stiskem levého tlačítka myši s klávesou Ctrl na klávesnici více objektů a potom stiskem pravého tlačítka myši zadat příkaz „Stejné mezery vodorovně“.

 

Obrázky objektů jsou vykreslovány s malým rozlišením. Náhled výsledného tisku provádí tlačítko Náhled-F9 nebo stisk klávesy F9.

 

Většinou se po změně překresluje celý albový list. Jestliže nedojde k překreslení, stiskněte tlačítko Překreslit-F3 nebo stiskněte klávesu F3.

 

Jestliže se albový list překresluje příliš dlouho, zrušte zaškrtnutí u indikátoru „kreslit obrázky“. Překreslování se tím zrychlí, protože se místo obrázků budou vykreslovat jenom obdélníky.

 

Přehled paramtrů objektu

-         Typ objektu

o       Frame (Rám – obvykle pro vykreslení rámečku kolem albového listu)

o       Stamp (Známka – zobrazí nabídku obrázků známek – zadání ze seznamu známek může být výhodnější, protože z údajů o známce se převezmou údaje o rozměrech obrysu známky – pokud jsou definovány; pokud rozměry známky nejsou definovány, bude známka červeně přeškrtnuta jako signalizace chybějících rozměrů)

o       Image (Obrázek- zobrazí nabídku Windows se soubory obrázků)

o       Rectangle (Obdélník, Čtverec podle zadání parametrů šířka a výška)

o       Circle (Kruh, Elipsa podle zadání parametrů šířka a výška)

o       CircleArrow (Kruh se šipkou pro odkazy na deskové vady a možností zadání úhlu pro natočení šipky)

o       Polygon (Mnohoúhelník; pro speciální případy jsou předem připraveny polygony pro trojúhelník, trojúhelník na špici a kosočtverec)

-         Název

o       libovolný název, může být i duplicitní, slouží pro rychlou orientaci

-         Číslo známky

o       libovolný krátký text, který se vepisuje přímo do obrázku známky, může být prázdné

-         Tabule

o       číslo tabule (0=tabule není zadána)

-         Sloupec

o       číslo sloupce v dané tabuli

-         Základna

o       číslo základny (0=základna není zadána)

-         Obrázek

o       jméno souboru s obrázkem (pro textové a jednoduché grafické objekty se ignoruje)

-         Šířka

o       šířka objektu v mm (obrázku, textu, grafického objektu)

-         Výška

o       výška objektu v mm (obrázku, grafického objektu; pro text se ignoruje)

o       u obrázků stačí zadat jen jeden rozměr, tj.  šířku nebo výšku, druhý rozměr program automaticky dopočítá

-         Pozice X

o       x-ová souřadnice levého horního rohu objektu (má význam pouze pokud není zadána tabule)

-         Pozice Y

o       y-ová souřadnice levého horního rohu objektu (má význam pouze pokud není zadána základna)

-         Zarovnání vodorovně

o       umístění objektu ve sloupci (Lef, Center, Right)

-         Zarovnání svisle

o       zarovnání objektu vzhledem k základně (Top, Center, Bottom)

-         Odsazení vlevo

o       pro umístění objektu ve sloupci

-         Odsazení vpravo

o       pro umístění objektu ve sloupci

-         Odsazení svisle

o       svislý posuv vzhledem k zarovnání svisle

-         Jen černobíle

o       obrázek tisknout a zobrazovat jen černobíle

-         Text: Zarovnání

o       zarovnání vzhledem k šířce objektu (Left, Center, Right, Align)

-         Text: Odsazeni vlevo

o       vzhledem k šířce objektu

-         Text: Odsazení vpravo

o       vzhledem k šířce objektu

-         Text: Odsazení svisle

o       odsazení svisle vzhledem k základně nebo zarovnání svisle (pro základnu=0)

-         Text: Mezera mezi řádky

o       násobek výšky řádku (zpravidla 1,0)

-         Text: Mezera mezi odstavci

o       násobek výšky řádku (zpravidla 1,2)

-         Tloušťka pera

o       v mm pro obrys grafického objektu

-         Barva pera

o       pro obrys grafického objektu

-         Barva štětce

o       pro vyplnění grafického objektu

-         Odsazení pera vodor.

o       pro vykreslení rámečku kolem objektu

-         Odsazení pera svisle

o       pro vykreslení rámečku kolem objektu

-         Tloušťka pera odsaz.

o       pro vykreslení rámečku kolem objektu

-         Průměr u šipky

o       v mm zejm. pro označování vad

-         Úhel natočení šipky

o       ve stupních

-         Polygon 0/1 X Y …

o       řetězec trojic údajů pro vykreslování mnohoúhelníků; první údaj trojice označuje pozici pera (0=nekreslí, 1=kreslí), druhý a třetí údaj trojice označuje x-ovou a y-ovou souřadnici; velikost takto zadaného objektu určuje údaj o šířce a výšce objektu, takže mnohoúhelník lze zadávat v libovolném měřítku)

 

 

 

8. Záložka NÁSTROJE

Záložka Nástroje poskytuje zejména operace pro práci se sbírkami. Rovněž spouští prezentaci, která probíhá jako automatická projekce oken Prezentace,  Automatickou projekci spouští v záložce Katalog též tlačítko Prezentace.

 

Automatickou prezentaci může doprovázet hudba. Program vyhledá všechny zvukové soubory .wav, .mp3, .wma a .mid a postupně je během prezentace spouští. Pokud nechcete zvukový doprovod, smažte v adresáři s programem Filatelop všechny zvukové soubory s výše uvedenými příponami. Naopak můžete počet zvukových souborů rozšířit jejich rušením nebo nakopírováním do adresáře s programem Filatelop.

 

V horní části obrazovky je informace o právě otevřené sbírce a na dalších řádcích jsou zobrazeny dříve zobrazené sbírky, aby se urychlilo přepínání mezi sbírkami.

 

Další příkazy:

Otevřít jinou sbírku            otevře dialogové okno pro otevření jiné existující sbírky

Založit novou sbírku          založí novou prázdnou sbírku se zadaným jménem

Odstranit sbírku                  odstraní zadanou sbírku (s vyloučením aktuálně otevřené sbírky)

Přejmenovat právě otevřenou sbírku          přejmenuje sbírku, se kterou právě pracujete. 

Zkopírovat všechny použité obrázky do standardního adresáře …

Tento příkaz soustřeďuje všechny použité obrázky do jediného podadresáře. Příkaz oceníte zejména v těch případech, když ve sbírce používáte obrázky uložené v různých adresářích a hrozí tak nebezpečí, že neúmyslně zrušíte nějaký adresář s obrázky, o kterém předpokládáte, že již není aktuální, ale v katalogu sbírky přesto do tohoto adresáře existují nějaké odkazy. Pokud zadáte příkaz Zkopírovat všechny použité obrázky do standardního adresáře…, program Filatelop zkopíruje všechny odkazované soubory do standardního podadresáře a u odkazů na obrázky v jednotlivých záznamech zruší cestu k těmto obrázkům, protože standardní adresář obrázků je prohledáván vždy jako první, pokud není u jména souboru uvedena kompletní cesta. Potom můžete jednoduše zálohovat evidenci své sbírky na CD-ROM nebo DVD, protože je zajištěno, že vlastní soubor sbírky a obsah standardního adresáře sbírky obsahují kompletní informace o sbírce.

 

Standardní adresář obrázků každé sbírky je uložen v podadresáři vytvořeném v další úrovni za adresářem, který obsahuje soubor známek a má název souboru známek s přidáním slova „Stamps“. Např. předpokládejme, že náš soubor známek má adresu C:\filatelop\CeskaRepublika.fis. Potom program hledá soubor s obrázkem známky bez uvedení cesty v podadresáři C:\filatelop\CeskaRepublikaStamps\.

 

Prezentace známek                 

Tento příkaz je pro potěšení filatelisty, pro předvádění detailů známek nebo různých odchylek, zobrazování souvislostí s jinými známkami apod. Po stisku tohoto příkazu se otevře záložka Prezentace a spustí se projekce obrazovek dle obsahu položky Text prezentace, a to od právě nastaveného záznamu. Zobrazují se pouze obrazovky známek okna Prezentace, které jsou vytvořeny podle obsahu textového pole Text prezentace v záložce Katalog. Pokud je toto pole u známky prázdné, projekce jej přeskočí a vyhledá další známku s neprázdným pole Text prezentace. Projekce se ukončuje klávesou Escape nebo stiskem jiné záložky.

Pokud obrazovka záložky Prezentace zobrazuje více obrázků a textů přesahujících zobrazenou výšku obrazovky, projekce nejprve zobrazí počátek obrazovky a potom pomalu přejíždí až na konec zobrazovaných informací.

 

9. Záložka NASTAVENÍ

Záložka Nastavení definuje některé základní parametry určující chování programu.

 

Automaticky uchovat změny v paměti před přechodem na jiný záznam

Tento zaškrtávací parametr při aktivním zaškrtnutí zabezpečuje, že vždy před přechodem na jiný záznam se automaticky provede uložení změn do databáze uložené v paměti. Pokud parametr zaškrtnutý není, musí se vždy před přechodem na jiný záznam ručně uložit provedené změny tlačítkem Změna OK nebo klávesou F3.  Použití tohoto principu je poněkud pomalejší, ale zabraňuje záznamu nechtěných změn. Po zkušenostech s používáním programu jsme však dospěli k názoru, že k náhodným chybám dochází velice zřídka a je pohodlnější, když se změny ukládají automaticky. Proto je tento parametr standardně nastaven v režimu zaškrtnutí.

 

Ukládat zálohu na disk do „sbírka.fbk“ vždy po X min.

Tento příkaz nastavuje pravidelné ukládání záložní kopie sbírky do souboru na disk s příponou „fbk“ po zadaném intervalu X minut Jméno souboru je shodné se jménem sbírky. Protože je celá databáze uchovávána v paměti počítače, mohlo by při náhlém přerušení dodávky proudu nebo jiné poruše dojít ke ztrátě velkého počtu provedených změn. Proto program v pravidelných intervalech ukládá celou databázi do záložního souboru, který lze v případě nutnosti přejmenovat (na standardní příponu sbírky „fis“, tj. filatelie-sbírka) a použít jako výchozí sbírku. Naopak při provedení většího počtu nesprávných změn lze při ukončení programu zakázat uložení opravené verze na disk a po opětovném spuštění se spustí původní verze sbírky.

 

Grafický editor

Pro úpravy obrázků lze v záložce Katalog stisknout tlačítka GrEd pro vyvolání Vašeho běžně používaného editoru s otevřením malého nebo velkého obrázku. Jméno tohoto grafického editoru můžete zadat včetně kompletní cesty. Pokud zůstane toto pole prázdné, bude program Filatelop volat po stisku tlačítka GrEd standardní grafický editor Windows mspaint.exe.

      

Prohlížeč WWW stránek

Pro výpis výstupů ve formátu HTML se standardně používá internetový prohlížeč Windows, obvykle se standardní adresou C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe. Pokud chcete používat jiný prohlížeč, zadejte jeho název včetně kompletní cesty.

 

 

10. Záložka NÁPOVĚDA

Obsahuje tento text.

 

11. Záložka O PROGRAMU

Obsahuje označení dané verze programu a údaje o výrobci programu.

 

12. Specializace

Složka Specializace slouží zejména pro evidenci deskových a výrobních vad a různých odchylek. Zobrazení této složky se aktivuje stiskem stejnojmenného rádiového tlačítka. Celý obsah složky specializace se informativně zobrazuje v záložce Info v katalogovém formátu.

 

Maximální počet záznamů Specializace=40.

Záznam Specializace obsahuje následující položky:

-         Typ specializace (DO, DV, Rozlišení desek, TV, VV)

-         Název (např. DV ZP 27/1)

-         Popis (např. ZP 27/1 Dvě šikmé rysky pod Kč)

-         Obrázek 1 (jméno souboru)

-         Obrázek 2 (jméno souboru)

-         Obrázek 3 (jméno souboru)

 

Obrázek 1 obvykle obsahuje náhled známky pro vyznačení místa deskové vady, odchylky nebo výrobní vady.

Obrázek 2 obsahuje detail vady ve velkém zvětšení.

Obrázek 3 může obsahovat automaticky generovaný schematický nákres tiskového listu s možností vyznačení známkové pozice.

 

Na každém obrázku je možné vyznačit současně až tři značky: kroužek, křížek nebo obdélník

Pro každou značku lze zadat šířku a výšku v bodech.

Umístění značky do obrázku se definuje stiskem levého tlačítka myši v příslušné pozici obrázku.

 

Speciální tlačítko TL generuje schematický nákres tiskového listu po zadání následujících údajů:

-         maximální šířka obrázku v pixlech (konečný rozměr určí program)

-         maximální výška obrázku v pixlech (konečný rozměr určí program)

-         šířka známky v mm (nebo v jiných jednotkách)

-         výška známky v mm (nebo v jiných jednotkách)

-         počet sloupců TL

-         počet řádků TL

 

Podle zadaných vstupních údajů program vygeneruje schematický nákres tiskového listu a z těchto údajů vytvoří i jméno grafického souboru. Pokud existuje více shodných tiskových listů, bude do standardního adresáře známek uložen vždy jen jediný soubor tohoto typu.

 

Příklad použití: viz známka ČR 189 Dětem (Stiskněte tlačítko Specializace, kde uvidíte definici specializace a rovněž si zobrazte záložku Info, kde uvidíte celkový souhrn specializovaných informací ke známce)

 

 

13. Další obrázky

Složka Další obrázky se aktivuje po stisku stejnojmenného tlačítka v záložce Katalog. Hlavním posláním této složky je přehledná evidence různých obrázků a textů souvisejících s danou známkou. Uvedení obrázku není povinné. Záložka Info zobrazuje vždy všechny informace z této složky. Pro každý záznam lze definovat typ záznamu, což je libovolný text charakterizující obsah položky. Zvláštní význam mají záznamy typu FDC, FDC razítko a FDC obrázek. Záznamy tohoto typu se zařazují v záložce Info jako první. Ostatní typy záznamů jsou zařazovány v pořadí zadání. Tuto složku používáme např. pro evidenci obrázků oskenovaných v různém rozlišení, pro známky se zajímavými razítky, pro obrázky celistvostí, pohlednice a fotografie se vztahem k tématu známky.

Obrázek je zobrazen v pravé části složky. Měřítko zobrazení obrázku lze nastavit v rozbalovací nabídce.

 

Maximální počet záznamů=40;

Každý záznam ve složce Další obrázky obsahuje následující položky (uvedení žádné položky není povinné):

 

Typ záznamu  - používá se jako označení záznamu, může obsahovat libovolné texty; stejný typ záznamu lze použít opakovaně pro více záznamů

V programu jsou předdefinované následující (nepovinné) typy záznamů:

Nový

FDC

FDC obrázek

FDC razítko

Aršík

NL

PL

TL

Small (malý obrázek s maximálními rozměry 235x235 bodů)

High (Obrázek s maximální výškou 670 bodů a maximální šířkou 990 bodů, který se vejde do okna obrazovky

Wide (obrázek s maximální šířkou 990 bodů)

400 dpi

800 dpi

1200 dpi

1600 dpi

3200 dpi

Detail

Předloha

Fotografie

Obrázek

Různé

Text

 

Ostatní typy záznamů si může definovat uživatel. V praxi se nám osvědčilo uvádět rozlišení oskenovaného obrázku přímo ve jméně souboru, např ve tvaru cr0472-800.jpg. Obrázek s takovým označením potom slouží jako matrice pro další úpravy, ale nesmí se na něj použít žádná transformace změny rozměrů.

Šířka obrázku v mm

Výška obrázku v mm

Jméno souboru obrázku

Nadpis - uváděný v záložce Info

Popis – víceřádkový text

 

Příklad použití: viz známka ČR 189 Dětem (Stiskněte tlačítkoDalší obrázky, kde uvidíte zadání FDC, obrázek ve velkém rozlišení „high“ a obrázky deskových vad, které jsou zde uvedeny jako příklad, ale patří spíše do složky Specializace)

 

 

14. Odkazy

Odkazy obsahují text a obrázky s názvy, které jsou společné pro více známek a chceme je opakovaně uvádět u většího počtu známek. Navíc po každé změně v souboru odkazů dojde automaticky ke změnám u všech známek, které se na tento soubor odkazují.

Můžeme např. definovat všechny známky věnované Dětem a jejich seznam pak uvádět u všech známek věnovaných dětem. Nebo můžeme charakterizovat životní  dráhu rytce a uvést seznam všech známek, které vytvořil. Potom u všech známek, na jejichž tvorbě se podílel tento rytec, lze zadat odkaz na soubor s odkazy a ve složce Info se bude opakovaně zobrazovat stejný popis.

Odkazy nejsou součástí definice známky, ale jsou uloženy v souborech, které se potom přiřazují k příslušným známkám.

 

Soubor odkazů se definuje v záložce Návrh odkazů. Soubory odkazů mají standardní příponu .fod .

V souboru odkazů se definují:

Nadpis (např. „Známky věnované dětem“),

Počet sloupců na řádku (tj. maximální počet obrázků na jednom řádku),

Maximální výška řádku v pixlech (pro určení výsledné maximální výšky obrázků),

Společný text pro všechny odkazy (např. životopis grafika, rytce, charakteristika známek)

Záznamy (krátký název a jméno souboru; maximální počet záznamů=240).

 

Použití souborů odkazů pro konkrétní známku se definuje ve složce Odkazy aktivované po stisku stejnojmenného tlačítka. Tlačítkem Vložit další soubor vyberte soubor odkazů. Po zadání souboru se v pravé části zobrazí ihned všechny obrázky, na které jsou definovány odkazy.

 

Příklad použití: viz známka ČR 189 Dětem (Otevřete záložku Návrh odkazů, otevřete soubor detemcsracr.fod a prohlédněte si definici odkazů na známky věnované Dětem. Pro danou známku se definuje soubor odkazů zadáním příslušného souboru po stisku tlačítka Odkazy. Známky věnované Dětem se nakonec zobrazí i v záložce Info k této známce, protože program zpracuje zadaný soubor odkazů a upraví jej do katalogového tvaru). Stejný soubor odkazů je použit i u známek ČR 438 a ČR 475.

 

15. Grafický editor FilatelopGE

Pro editování obrázků známek poskytuje program Filatelop dvě možnosti. Buď volání standardního editoru definovaného uživatelem v záložce Nastavení nebo využití zabudovaných grafických funkcí ve verzi programu Filatelop Professional.

 

Zabudovaný grafický editor FilatelopGE je stále zdokonalován s ohledem na potřeby úprav skenovaných známek. Mezi nejvýznamnější funkce editoru patří:

 

-         možnost vyhledávání obrázků známek dle seznamu známek a nikoliv seznamu obrázků;

-         otáčení známek s vyhlazením bez nutnosti odhadování úhlu (úhel se určuje graficky z obrázku známky ležící šikmo)

-         ořezání obrázku s přídavkem – tj. vyznačí se obrys známky a potom se zvolí požadovaný přídavek na všech stranách – vznikne tak symetrický okraj kolem zoubkování; stejnou funkci využíváme i pro výřez razítka prvního dne nebo obrázku na FDC – stačí těsně obklopit obrázek rámečkem, potom přidat přídavek a nakonec oříznout – tak vzniknou na všech stranách obrázku stejné mezery;

-         změna velikosti podkladu známky;

-         převzorkování velikosti známky na zadaný rozměr či dle měřítka v procentech;

-         zesvětlování světlých míst obrázku – oskenovaná známka obvykle není čistě bílá a obecné zesvětlení má nežádoucí účinek i na ostatní části obrázku – proto lze zesvětlit jen nejsvětlejší místa obrázku a nedojde ke zkreslení ostatních barevých ploch;

-         záplavové vybarvení části obrázku – zejména černé či našedlé oblasti mezi zoubky známky a okrajem obrázku;

-         určení rozměru známky v mm (při známém rozlišení dpi použitém při skenování)

-         určení zoubkování (podmínkou je rovněž znalost rozlišení dpi skenovaného obrazu)

-         vytváření rozměrových nebo obrazcových etalonů a jejich srovnávání s dalšími oskenovanými známkami);

-         skenování přímo z programu Filatelop;

 

15.1. Volání grafického editoru

Grafický editor se volá stiskem tlačítek s obrázkem tužky. V záložce Katalog je v levém horním rohu toto tlačítko určené pro obecnou úpravu obrázků U položek Malý obrázek a Velký obrázek jsou stejná tlačítka s tím, že pokud je již jméno obrázku uvedeno, zavolá se editor s tímto obrázkem. Obrázky z naší knihovny obrázků editovat nelze.

 

Po stisku tlačítka grafického editoru se zobrazí okno, ze kterého lze přímo pokračovat volbou grafického editoru (pokud byl zadáno jméno obrázku) nebo lze nejprve obrázek zvolit tlačítky:

-         Seznam + obrázky – speciální seznam obsahu adresáře se seznamem obrázků i s jejich náhledem

-         Seznam Windows – klasický seznam Windows obsahu adresáře

-         Seznam známek – obrázky přiřazené ke známkám katalogu

-         Skenovat – volání obslužného programu skeneru připojeného k počítači.

 

Po výběru obrázku pro editaci se tento obrázek zobrazí a dále lze pokračovat stiskem tlačítka Standardní editor nebo Editor FilatelopGE

Další možnost volby obrázku nabízí okno Historie, které obsahuje historii editovaných obrázků. Z nabídky se soubor vybírá dvojklikem a vždy se volá interní editor FilatelopGE.

Po skenování se zobrazí nabídka na uložení souboru se standardním názvem Noname.bmp. Toto jméno souboru můžete vždy akceptovat, protože z editoru FilatelopGE lze tento soubor kdykoliv přejmenovat, případně převést na soubor typu .jpg.

 

15.2. Grafický editor FilatelopGE

Grafický editor obsahuje menu, ovládací tlačítka a okno s editovaným obrázkem. Menu prakticky dubluje tlačítka, k nimž je pohotovější přístup.

Tlačítko Návrat provádí návrat do Katalogu. Pokud nebyl upravený obrázek uložen na disk, vypíše se upozornění.

 

Tlačítko Storno provádí návrat do Katalogu s ignorováním provedených změn.

 

Tlačítko Otevřít umožňuje otevřít jiný obrázek pro úpravy.

 

Význam tlačítek Uložit a Uložit jako je zřejmý z pojmenování.

 

Tlačítka Vybrat skener a Skenovat jsou duplicitní a budou zrušena. Skenování lze kdykoliv provést po stisku tlačítka Otevřít.

 

Tlačítko Přídavek souvisí s vedlejším políčkem pro zadávání číselných údajů. Umožňuje zvětšit rámeček vymezený na obrázku a to o uvedený počet bodů a to do všech stran. Změna číselného údaje přídavku přímo zvětšuje přídavek rámečku, proto rámeček vymezte až po nastavení požadované velikost přídavku.

 

Tlačítko Oříznout provede výřez vymezeného rámečku na obrázku. Pokud není rámeček vymezen, neprovede se žádná operace.

 

Tlačítko Obrys v mm umožňuje určit rozměry rámečku v mm. Pro zjištění tohoto údaje musíte správně zadat rozlišení dpi, ve kterém byl vstupní obrázek pořízen. Při změně velikost rámečku se přímo zobrazuje jeho velikost v mm.

 

Tlačítko Etalony otevře okno pro porovnání upravovaného obrázku se zadaným etalonem.

 

Druhá řada tlačítek je určena pro změnu měřítka náhledu upravovaného obrázku a pro otáčení obrázku o 90, 180 a 270 stupňů.

 

Tlačítko Otočit o úhel umožňuje otočení obrázku o libovolnou hodnotu. Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí nové okno se dvěma obrázky. Levý obrázek je originál, pravý obrázek obsahuje po provedení otočení výsledný obrázek. Levý obrázek umožňuje interaktivní určení úhlu otočení. Na obrázku je červená čára, jejíž náklon určuje otočení obrázku v opačném smyslu. Umístění levého krajního bodu čáry definuje stisk levého tlačítka myši, umístění pravého krajního bodu čáry deefinuje stisk pravého tlačítka myši. V políčku Úhel se přitom zobrazí zjištěný úhel otočení. Vlastní otočení se provede stiskem tlačítka Otočit. Podle velikosti obrázku může tato operace trvat delší dobu, proto vyčkejte, než se kurzor myši změní z přesýpacích hodin na standardní šipku. Tlačítka Přizpůsobit a Zvětšit jsou určena pro změnu měřítka náhledu pravého obrázku.

Po otočení a stisku tlačítka Návrat se stane otočený obrázek aktuálním obrázkem grafického editoru.

 

Tlačítko Kontrast, jas, zaostření... zobrazí panel pro základní úpravy editovaného obrázku. Význam jednotlivých parametrů je zřejmý z popisu. Zaostření se zadává kladnými hodnotami, Rozostření se zadává zápornými hodnotami. Změny se projeví až po stisku tlačítka Náhled. Tlačítko Nulovat vrátí všechny parametry na původní hodnoty. Tlačítka Původní a Upravený střídavě zobrazují původní a upravený obrázek. Tlačítko Použít zavře okno a ponechá obrázek v právě nastaveném stavu, zatímco tlačítko Storno vrátí obrázek do původního stavu. V tomto okně se navíc vytváří srovnávací etalony.

 

Tlačítko Perforace představuje jednoduchý počítačový zoubkoměr. Předpokladem pro určení zoubkování je znalost rozlišení obrázku dpi. Toto rozlišení zadejte do horního vstupního políčka. potom se již na obrázku vlevo zobrazí etalon se zoubkováním. Nastavte horizontální nebo vertikální směr a potom měňte údaje o zoubkování tak dlouho, až se zoubkoměr bude shodovat se zoubkováním známky. Červené šipky posouvají zoubkoměr v odpovídajícím směru, posouvání lze zrychlit zvýšením hodnoty kroku posuvu vzoru.

Zjištěné hodnoty lze přímo zapsat k vybrané známce po zaškrtnutí políčka „Seznam známek“.

Políčka Typ zoubkování musíte nastavit ručně, v případě, že chcete ke známce uložit kompletní údaje o zoubkování.

 

Tlačítko Převzorkovat umožňuje změnit velikost obrázku. Šířka a výška se zadávají v bodech obrazovky nebo v procentech původního rozměru obrázku.

Tlačítko Zvětšit podklad nemění velikost původního obrázku, ale zvětšují jeho okraje. Pokud by výsledný obrázek vycházel menší než výchozí, je příkaz ignorován. Obrázek s rozšířenými okraji je vždy vycentrován.

 

Tlačítko Výplň realizuje záplavovou výplň kolem místa, kde stisknete levé tlačítko myši s ikonou konévky. Lze nastavit barvu výplně, toleranci barvy pro změnu a průhlednost.

 

Tlačítko Původní vrací do editoru původní obrázek před provedením změn.

 

Tlačítko M+ dočasně ukládá aktuální stav obrázku do vnitřní paměti.

Tlačítko MR obnovuje obrázek z obrázku uloženého tlačítkem M+.

 

Tlačítko Pero umožňuje jednoduché kreslení do obrázku. Prozatím během kreslení dochází k nepříjemnému blikání obrazu a čára nebývá spojitá. Pro složitější úpravy doporučujeme použít dokonalejší externí grafický editor.

 

Tlačítko Zoubk (zoubkování, perforace) má sloužit k nalezení zoubkování známky nebo úpravě zoubkování na známce. Prozatím se nám nepodařilo najít vhodný postup pro nalezení zoubkování. Můžete sice v okně zoubkování s obrázkem experimentovat, ale zatím není použitý postup praktický. Další pokus s možností grafické úpravy zoubkování je dostupný též ve spodní části panelu po stisku tlačítka Výřez/Značky. Ani zde se však nepodařilo najít prakticky použitelnou metodu. K dnešnímu dni 13.1.2013 vyvíjíme další metodu, která se zdá daleko slibnější. Základem nové metody je to, že nevychází primárně ze zoubkování na zoubkoměrech, ale pouze z vložení otvorů do předlohy a teprve následném výpočtu zoubkování nebo úpravy perforace na obrázku bez ohledu na rozměr zoubkování. Pro exaktní zjištění zoubkování je třeba vždy znát rozlišení obrázku v dpi, protože jinak nelze provést přepočet na milimetry, nutný pro určení čísla zobkování. Při zoubkování dochází k odlišnostem ve vodorovném i svislém směru i k posuvům razicích hřebenů, takže počátky zoubkování je nutné hledat samostatně v obou směrech.

 

Na obrázku v grafickém editoru lze vymezit rámeček pohybem myši se stisknutým levým tlačítkem myši. Velikost rámečku je možné následně měnit tažením myší při okraji rámečku.

 

Stisknutím pravého tlačítka myši na obrázku se zobrazí menu s následujícími příkazy:

Kopírovat

    - uchová obraz vymezený rámečkem

Vložit

   - vloží uchovaný obraz do aktuálního rámečku (s roztažením nebo smrštěním)

Oříznout

   - Provede výřez jako tlačítko Oříznout

Zpět

   - zruší poslední provedenou změnu

Pero

   - provede stejnou funkci jako stisk tlačítka Pero

Barva gumy

   - nastavuje barvu pro vyplnění (gumování) rámečku

Gumovat

   - vyplní rámeček nastavenou barvou (vygumuje); totéž provede i stisk klávesy Delete

Záplavová výplň

   - provede stejnou funkci jako tlačítko Výplň

Storno

   - zruší zobrazení menu

 

15.3. Etalony

Položka menu Etalony zjednodušuje přístup k vytváření etalonů a jejich porovnávání s obrázkem. Tato část je sice funkční, ale bude ještě upravována. Etalony jsou prakticky obrázky vzorů s průhlednými oblastmi. Je tak možné posouvat etalon po obrázku a vyhodnocovat shodu vzorů nebo rozměrů etalonu s editovaným obrázkem. Etalon lze vytvořit po stisku tlačítka Kontrast, jas, zaostř... nebo stiskem příslušné položky v nabídce menu Etalony. Etalon si můžete vytvořit z libovolného obrázku tak, že zvýšením kontrastu zdůrazníte požadované prvky etalonu a pak stisknete tlačítko Vytvořit etalon bez rámečku nebo Vytvořit etalon s rámečkem (pokud se požaduje i srovnání celkového rozměru). U etalonu je důležité uchovat vždy rozlišení dpi, proto doporučujeme, zapsat do jména etalonu přímo hodnotu rozlišení. Etalony musí být uloženy ve standardním adresáři známek a musí obsahovat v názvu slovo etalon (s ignorováním velkých a malých písmen).

 

16. Datové soubory

Společně s programem Filatelop standardně dodáváme jako ukázku datový soubor se známkami roku 2005 a prvního pololetí 2006. Většina známek je naskenována na takové úrovni, kterou jste asi v takovém rozsahu ještě neviděli. Až na několik málo výjimek byly známky upravovány interním grafickým editorem FilatelopGE. Soubor obsahuje i katalogové a faktografické údaje o těchto známkách. Popisy známek byly převážně převzaty z popisů České pošty.

 

Do budoucnosti předpokládáme rozšiřování tohoto datového souboru směrem zpět po časové ose. V současné době máme zpracován základní soubor známek od r. 1918 v rozsahu téměř 5000 záznamů, ale s neúplnými informacemi a pouze informativními náhledy známek, většinou černobílými. Informace o známkách však obsahují téměř kompletně textové informace vytištěné na známkách, což umožňuje velmi rychlé vyhledávání známek podle zadání jednoho nebo několika slov na známce.

 

Tento datový soubor prozatím nenabízíme, ale je možné jej dodat vážným zájemcům na základě vzájemné dohody o výši úhrady. Upřednostňujeme přitom osobní kontakt, aby se zákazník mohl seznámit s úrovní zpracování tohoto datového souboru. V každém případě lze tento soubor považovat za základ, který si může uživatel individuálně upravovat, zdokonalovat a rozšiřovat.

 

17. Známé problémy

Program Filatelop 7 prošel velmi rychlým vývojem a obsahuje nyní funkce, jejichž zařazení jsme plánovali až na rok 2009 nebo vůbec neplánovali. Řada funkcí programu ještě nebyla detailně prověřena, proto se omlouváme za případné nedostatky.

 

Zadávání čísel známek dle dalších katalogů prozatím nebylo vůbec prověřováno a program neumožňuje ani vyhledávání dle těchto čísel. Tato funkce bude doplněna v některé z dalších verzí programu.

 

Program je velmi náročný na grafické funkce. Při zadání příliš velkých obrázků nebo velkého počtu malých obrázků zobrazených najednou může docházet k chybě programu s ohlášením chyby o nedostatečných zdrojích nebo přímo k havárii programu. Je to bohužel dlouholetý problém Windows, kterému nemůžeme zcela zabránit, protože velké obrázky nebo stránky s více obrázky jsou uchovávány v paměti jako celek a nejsou rozdělovány na části, jednak z hlediska pracnosti, jednak z hlediska zpomalování činnosti programu.

 

Systém nápovědy je velice jednoduchý a neumožňuje vyhledávání. Při vývoji programu jsme dali přednost jeho funkčnosti před zdokonalováním doplňkových funkcí programu. V případě požadavku uživatelů na zdokonalení nápovědy provedeme v další verzi odpovídající změny.

 

18. Tlačítka

Tato kapitola je úplně nová a prozatím nedokončená

Seznam tlačítek a jejich funkce

 

Tlačítko      

Popis  

Záložka

 

 

Exit

Katalog

Ukončení činnosti programu

 

Pero (obrázek modré tužky)

Katalog

Přechod do volby obrázku pro editaci ze souboru nebo schránky, skenování  a externího grafického editoru nebo interního editoru FilatelopGE

 

Tiskárna (obrázek tiskárny)

Katalog

 

 

Uložit

Katalog

Uloží  otevřenou sbírku na disk

 

Vložit nový (F2)

 

 

 

Změna OK (F3)

Katalog

Po změně textu libovolné položky zešedne seznam záznamů a zablokuje se provádění dalších změn. Po stisku tohoto tlačítka nebo F3 se změny uloží do vnitřní paměti a seznam záznamů se opět uvolní pro provádění dalších zněn. Tento postup umožňuje vrácení  doposud provedených změn tlačítkem Storno změn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Postupy práce s programem

 

19.1 Vkládání obrázků z internetového prohlížeče

 

Spusťte program Filatelop i internetový prohlížeč (ověřeno s prohlížeči Internet Explorer a Mozilla Firefox.)  V prohlížeči si vyberte obrázek a pravým tlačítkem myši zvolte Kopírovat. Program Filatelop „cikne“ pro informaci, že zaregistroval obrázek vložený do schránky.  Přejděte do programu Filatelop a nastavte záznam, do kterého chcete obrázek vložit. Může to být buď existující záznam nebo nový záznam vytvořený buď tlačítkem  nebo tlačítkem pro vytvoření nového záznamu se zkopírováním stávajících údajů  . Potom stiskněte tlačítko  pro vložení obrázku ze schránky do záznamu. V následujícím okně zvolte vložení do horního nebo dolního obrázku. Typ uloženého obrázku můžete změnit na JPG, PNG nebo BMP přepsáním přípony v dialogu zadání názvu souboru.  Obrázek rovněž můžete uložit do skupiny Další obrázky, která je přístupná v záložce Info v pomocném panelu vpravo dole. Po ukončení dialogu a stisku tlačítka Návrat se obrázek již zobrazí v horní nebo dolní pozici. Ukládání se provádí bez měřítka, takže údaje o obrysu v mm zůstanou nevyplněné. Tyto údaje ovšem můžete kdykoliv doplnit.

 

Některé internetové stránky nedovolují kopírovat obrázky do schránky a v menu se položka Kopírovat nezobrazuje. Můžete však stisknout na klávesnici klávesu Print Screen a přenést do schránky celou obrazovku. Uvedený postup pak uloží do obrázku celou obrazovku. Pokud chcete uložit pouze výřez obrazovky s požadovaným obrázkem, přejděte do Editoru Filatelop tlačítkem Grafický editor   vlevo nahoře. Zobrazí se okno se pro zadání obrázku a grafického editoru. Vlevo dole se zobrazuje seznam sejmutých obrázků ze schránky. Levým tlačítkem klikněte na obrázek (zpravidla poslední položka) a potom zvolte grafický editor (interní nebo externí.). Pokud pracujete s Editorem Filatelop stiskněte položku seznamu dvojklikem a provede se přímo přechod do editoru Filatelop. Jestliže zapomenete takto zadat obrázek ze schránky, máte ještě možnost přečíst obrázek ze schránky přímo z Editoru Filatelop stiskem stejného tlačítka, tj.  .

Potom myší vyznačte oblast výřezu a tlačítkem s nůžkami  obrázek vyřízněte. Zobrazený výřez uložte do záznamu tlačítkem  pro uložení bez měřítka. Postup uložení je stejný jako při přímém vložení obrázku do záznamu. Výřez můžete před uložením libovolně upravit, např. otočit, přebarvit, vepsat texty či značky apod.

 

19.2              Vložení obrázku celé obrazovky

V libovolném programu stiskněte na klávesnici klávesu Print Screen. Vraťte se do programu Filatelop a stiskněte tlačítko  pro vložení obrázku ze schránky. Dále postupujte dle pokynů v bodu 19.1.

 

19.3              Vyplnění vymezené oblasti barvou (gumování)

V Editoru Filatelop stiskněte  vlevo nahoře tlačítko Barva gumy   a vyberte požadovanou barvu. Myší se stisknutým levým tlačítkem vyznačte oblast, kterou chcete vybarvit (vygumovat). Stiskněte tlačítko Gumovat oblast  . Pozn.: Barva tohoto tlačítkaí se mění podle aktuálně zvolené barvy gumy. Gumování vně vyznačené oblasti provádí tlačítko  .

Pro nastavení nejpoužívanějších barev černé a bílé slouží zvláštní tlačítka  .

 

19.4              Vyplnění vymezené oblasti průměrnou barvou

V Editoru Filatelop vyznačte oblast, z níž chcete určit průměrnou barvu a stiskněte  vlevo nahoře tlačítko Vyplnit průměrnou barvou  . Program zjistí průměrnou barvu vyznačené oblasti a touto barvou oblast vyplní. Takto zjištěnou barvu si můžete uložit do palety barev stiskem tlačítka Kreslení perem  vpravo nahoře. Barva se zobrazí po stisku pravého tlačítka myši nad uvedenou barvou na Panelu pera v tlačítku aktuální barvy, např.  . Stiskněte toto tlačítko pro vstup do Okna barev. Vpravo dole zaškrtněte Přiřadit barvu a potom stiskněte libovolné tlačítko palety barev, do kterého chcete barvu uložit, např.

K takto uložené barvě se můžete kdykoliv vrátit pomocí nastavení barvy Pera, Gumy nebo Záplavové výplně.

Pokud nechcete oblast vyplněnou průměrnou barvou použít, vraťte se do Editoru Flatelop tlačítkem O.K. nebo Storno a potom stiskněte tlačítko Zpět   vpravo nahoře.

Příklad vyplnění průměrnou barvou Vám ukáže naše Vivien na pravém horním rohu zeleného pozadí:

 

 

 

19.5  Jemné vymezení oblasti v obrázku

Někdy je třeba přesněji vymezit ohraničenou oblast na obrázku, např. pro výřez nebo pro vyplnění určitou barvou nebo gumování. Okraje oblasti lze posouvat držením levého tlačítka myši, ale často se to uspokojivě nedaří jen pro malé změny. Pro jemné vymezení souřadnic oblasti slouží v Editoru Filatelop  tlačítko  .

Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí následující panel:

 

 

Červené šipky v panelu posouvají hranice oblasti o velikost kroku (v tomto případě 1.)

Bílé šipky posouvají celou vymezenou oblast o velikost kroku.

Velikost kroku lze pro zrychlení posuvů zvýšit.

Skutečná velikost kroku závisí na právě nastaveném měřítku zobrazení. Pro měřítko 1:1, tj. 100% odpovídá velikost kroku skutečným bodům (pixelům) obrázku.

Panel můžete přemisťovat držením levého tlačítka myši do libovolného místa okna.

 

 

19.6  Viněta

Viněta je dekorativní grafický doplněk programu Filatelop. Vytváří elipsovité nebo kruhové ohraničení obrázku s přesným nebo rozmazaným okrajem.

Postup vytvoření viněty:

1.      Přejděte do grafického editoru FilatelopGrEd a otevřete požadovaný obrázek.

2.      V hlavním menu zvolte Effects - Vignette

3.      Zobrazí se následující okno:


Význam ovládacích prvků:
- Background (pozadí): Pozadí je průhledné pro zaškrtnuté None. Filatelop neumí přímo pracovat s průhledností, ale průhledný obrázek je uložen pro případné další použití v souboru bix.png v adresáři Filatelop. Pokud není zaškrtnuto pozadí None, průhledná část obrázku je sloučena se zadanou barvou pozadí.
- Blur (rozmazání): Definuje okraj viněty (elipsy). Pro hodnotu 0 je okraj ostrý - jasně ohraničený. Pro Blur>0 je okraj rozmazaný a částečně průhledný, takže se prolíná s barvou pozadí. Reálný význam mají podle velikosti obrázku hodnoty Blur v rozsahu cca 1-10. Pro vyšší hodnoty Blur se rozmazání dostává mimo obrázek, proto je vhodné obrázek oříznout horizontálně a vertikálně o DeltaX a DeltaY. Tlačítko Default nastaví hodnoty DeltaX a DeltaY na dvonásobek hodnoty Blur. Stejné hodnoty DeltaX a DeltaY nejsou podmínkou, ale zaručí minimální zmenšení obrázku. Hodnoty DeltaX a DeltaY prakticky zkracují osy elipsy viněty.
- Preview (Náhled) viněty s nastavenými parametry.
-Original zobrazí původní obrázek.
-Apply (Použít) překopíruje vinětu do grafického editoru a zavře okno viněty.
-Cancel (Storno) ignoruje veškeré změny a zavře okno viněty.
Ukázky:

Výchozí obrázek Zahradka300.jpg 300x225 bodů

Blur=0; Pozadí=None; DeltaX=0; DeltaY=0

Velikost obrázku 300x225 bodů je nezměněna, části vně elipsy jsou průhledné

Blur=0; Pozadí=None; DeltaX=30; DeltaY=30

Velikost obrázku 300x225 bodů je nezměněna, části vně elipsy jsou průhledné

Blur=0; Pozadí=Color=Light Teak; DeltaX=30; DeltaY=30

Velikost obrázku 300x225 bodů je nezměněna, části vně elipsy jsou sloučené s barvoupozadí

Blur=4; Pozadí=Color=Light Teak; DeltaX=8; DeltaY=8

Velikost obrázku 300x225 bodů je nezměněna, části vně elipsy jsou sloučené s barvou pozadí. Rozmazané okraje elipsy se postupně prolínají s pozadím.

Blur=15; Pozadí=Color=Light Teak; DeltaX=30; DeltaY=30

Velikost obrázku 300x225 bodů je nezměněna, části vně elipsy jsou sloučené s barvou pozadí. Široké rozmazané okraje elipsy se postupně prolínají s pozadím.

Blur=4; Pozadí=Color=Light Teak; DeltaX=0; DeltaY=0

Velikost obrázku 300x225 bodů je nezměněna, části vně elipsy jsou sloučené s barvou pozadí. Rozmazané okraje elipsy zasahují mimo obrázek a elipsa je ze stran

ořezaná.

Zvýraznění střední části obrázku:

Blur=30; Pozadí=None; DeltaX=0; DeltaY=0

Velikost obrázku 300x225 bodů je nezměněna, části vně elipsy jsou poloprůhledné (semitransparentní)

Okraje viněty se prolínají poloprůsvitně s barvou pozadí nebo bílou barvou, která zde zastupje průhledné pozadí.

Zcela průhledné části obrázku jsou podloženy šachovnicovým pozadím. Pokud není respektována částečná průhlednost rozmazaných okrajů obrázku, budou okraje elipsy nepravidelné.

Obrázek je trochu zmenšený v důsledku grafických úprav podložení šachovnicí. Ve skutečnosti je stále stejně velký jako originál.

Respektování částečné průhlednosti na šachovnicovém podkladu dokumentuje tento obrázek . Na okrajích elipsy vidíte, že jimi prosvítá šachovnice, kterou přitom barevně tónují částečně průhledné části obrázku.

V důsledku to vede k tomu, že takovýto obrázek můžete položit na jakékoliv pozadí, se kterým se budou okraje elipsy postupně prolínat.

Program Filatelop toto sice prozatím neumí, ale má již připraveny prostředky, aby to mohl v budoucnosti realizovat. 

19.7      Záložka Obrázky

Záložka Obrázky na Pomocném panelu obsahuje základní informace o horním a dolním obrázku záznamu.


Horní i dolní obrázek jsou rozděleny z důvodu kompatibility verzí na velký a malý obrázek. Malý obrázek definuje zobrazení v okně náhledu. Pouze informativně je uveden jeho název, Velký obrázek se zobrazí po stisku levého tlačítka myši na náhledu nebo jej lze upravovat v grafickém editoru po stisku tlačítka Žlutá tužka.

Malý obrázek si program  ve verzi Filatelop 7 vytváří automaticky. Pokud se malý obrázek nezobrazuje správně, stiskněte pravé tlačítko myši na názvu velkého obrázku a zvolte Make Top Small Picture.  Velký obrázek je u velmi velkých obrázků zmenšen kvůli rychlosti zobrazování. Originály obrázků uchovává program ve většině případů ve zvláštní složce, která je přístupná po stisku tlačítka Další obrázky nad textovým polem Popis. Pokud pro daný záznam existují další obrázky, je nápis na tlačítku Další obrázky vypsán tučným písmem.

Velký obrázek lze upravovat stiskem tlačítka  Žlutá tužka.

Ke každému obrázku lze zadat ručně velikost obrysu a obrazu v mm. Obrys je velikost celého obrázku v mm.  U známek je obrys zpravidla definován včetně černého okraje (u našich obrázků 1 mm z každé strany.) Obraz definují většinou katalogy nebo vydavatelé bez okraje známky pro perforaci. Pro zadaný obrázek stačí zadat jen jeden rozměr v mm. Tlačítko ?? dopočítá dle poměru stran obrázku chybějící rozměr. Rozměr obrysu v mm je důležitý zejména pro usnadnění a zrychlení návrhu albového listu.

Tlačítko Bílá šipka vpravo přenese rozměry do dolního obrázku. To je vhodné zejména u obrázků líce a rubu, protože jsou velikosti horního a dolního obrázku stejné.

Tlačítko Červený křížek odstraní velký i malý obrázek do koše Windows.

Tlačítko Lupa zobrazí Velký obrázek v pomocném okně. Slouží zejména pro snadné opisování textů z obrázku do položek záznamu.

Tlačítko Schránka zobrazí v případě potřeby pro podobné účely obrázek uložený ve schránce. Pokud není ve schránce uložen obrázek, zazní varovný zvukový signál.

Tlačítko Malířská paleta stejným způsobem zobrazí poslední obrázek, který byl zpracováván v grafickém editoru.

Všechna výše uvedená tlačítka mají stejnou funkci pro horní i dolní obrázek.

 

20. Poznámky k práci s programem

 

  1. Před skenováním se vždy provede uložení aktuální sbírky na disk, pokud byla provedena nějaká změna od posledního uložení nebo načtení. Skener totiž někdy v případě chyby nevrátí řízení programu Filatelop, který je už potom nepřístupný a je třeba program Filatelop násilně ukončit ze správce programů. V případě změn ve sbírce tak docházelo ke ztrátě dat. Při Automatickém uložení sbírky před skenováním ke ztrátě dat z uvedené příčiny nemůže dojít.

 

 

2. Poznámka ke skenování

 

Před skenováním se vždy provede uložení aktuální sbírky na disk, pokud byla provedena nějaká změna od posledního uložení nebo načtení. Skener totiž někdy v případě chyby nevrátí řízení programu Filatelop, který je už potom nepřístupný a je třeba program Filatelop násilně ukončit ze správce programů. V případě změn ve sbírce tak docházelo ke ztrátě dat. Při Automatickém uložení sbírky před skenováním ke ztrátě dat z uvedené příčiny nemůže dojít.

 

 

 

21. Kontakt

 

 

V Ostravě dne 14.1.2013

 

OPLATEK software

Ing. Oldřich Oplatek, CSc.

Josefa Skupy 1640/19, 708 00 Ostrava-Poruba, Czech Republic

mobil: +420 608 841 589

web: http://www.oplateko.cz/; email: mailto:oplateko@volny.cz