TextEval - Textový kalkulátor pro Windows

OBSAH

1. Úvod
2. Hlavní okno programu TextEval
3. Úvodní příklad výpočtu součtu v programu TextEval
4.
Textový kalkulátor TextEval.exe - ukázky zadávání výrazů
5. Přehled příkazů a vzorců v souboru Formulas.TEV
6. Použité programy

7. Obrázek hlavního okna TextEval
8. Stažení textového kalkulátoru TextEval zdarma

 

 1. Úvod
  Textový kalkulátor je určen pro zadávání výpočtů v textovém tvaru na rozdíl od kalkulačky, na které se údaje vkládají prostřednictvím kláves s čísly a matematickými operátory. V textovém kalkulátoru se matematický výraz zapisuje na řádek, který je trvale viditelný a dá se upravovat a opakovaně přepočítávat.
  Velkou výhodou textového kalkulátoru je např. zápis velkého počtu sečítaných čísel. Zadaná čísla můžete jednoduše kontrolovat a opravovat, nemusíte volat nějakou Historii příkazů, jak to umožňují některé lepší kalkulačky, ale i u nich je už problematická přehlednost předešlých údajů a jejich opravování.
  Textový kalkulátor TextEval.exe  si můžete stáhnout zdarma na adrese TextEval.zip (4 MB).

 2. Hlavní okno programu TextEval
  Největší část Hlavního okna zabírá Vstupní formulář. Je to textový editor pro vkládání matematických výrazů a zobrazování výsledků.
  Dole pod Vstupním formulářem je menší Pole výsledků  pro zobrazení aktuálně provedených výpočtů a výsledků.
  V horní části Hlavního okna jsou tlačítka pro Výpočet, Otevření nového prázdného Vstupního formuláře, přečtení a ukládání vstupního formuláře do souboru na disku.

 3. Úvodní příklad výpočtu součtu v programu TextEval
  Stiskněte tlačítko Otevření nového prázdného formuláře.
  Do Vstupního formuláře zapište např.:
  1+24+36+2*11+3.50+44
  Po vložení celého výrazu nepoužijte klávesu Enter, ale ponechte kurzor na stejném řádku a stiskněte klávesu F9 nebo tlačítko pro výpočet Evaluate.
  Ve vstupním formuláři se pod zadaným výrazem zobrazí ihned výsledek:
  1+24+36+2*11+3.50+44
  • 130.5

  V poli výsledků dole se zobrazí výsledky výpočtu ve tvaru:
  1+24+36+2*11+3.50+44
  Expression:

  1+24+36+2*11+3.50+44

  Results:
  ans[0]=130.5; 1+24+36+2*11+3.50+44

  Po výpočtu se můžete vrátit do výrazu, libovolně jej upravit a znovu opakovat výpočet. 
  Také můžete vložit za výsledek ve Vstupním formuláři pro přehlednost jeden či více prázdných řádků a potom zapsat další výraz.
  Nepovinně můžete před každým výrazem zapsat řádek začínající dvěma lomítky // a za nimi napsat libovolný text, např.:
  //Jednoduchý součet čísel
  1+2+3+4+0.25

  Výpočet můžete provést i s kurzorem na řádku začínajícím lomítky, za kterým následuje výraz.
  V poli výsledků dole se zobrazí výsledky ve tvaru:
  //Jednoduchý součet čísel
  Expression:

  1+2+3+4+0.25
  Results:
  ans[0]=10.25; 1+2+3+4+0.25

   

 4. Textový kalkulátor TextEval.exe - ukázky zadávání výrazů

  Textový kalkulátor TextEval používá španělský textový kalkulátor Eval.exe pracující v dávkovém režimu příkazů Windows, který zůstává uživateli naprosto skryt.

  Na rozdíl od běžné či windowsovské kalkulačky lze do předem připravených vzorců dosadit potřebné údaje - a je spočítáno. A další libovolné vzorce a příkazy pro výpočet lze bez omezení doplňovat textovým editorem, pro přehlednost zpravidla po odsazení jedním nebo více prázdnými řádky. 
  Praktický postup použití programu: vložte, změňte, doplňte nebo upravte čísla, případně i vzorce a výrazy a stiskněte tlačítko "Vypočítat - Evaluate" nebo klávesu F9 či dvojklik levého tlačítka myií s kurzorem na řádku příkazu pro výpočet - a na následujícím řádku se okamžitě zobrazí výsledky...
  Další obrovskou výhodou je součet řady dlouhých čísel - správnost zadaných čísel si můžete zkontrolovat na obrazovce nebo vytisknutém textu, potom můžete snadno provést opravy a získat správný výsledek bez opakovaného zadávání údajů.

  //Součet čísel
  1+2+3+4+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33 +34+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+0.1111 # soucet cisel
  •ans[0]=1235.1111

  //Součet čisel vynásobený 10

  (1+2+3+4)*10 #součet čísel vynásobený deseti
  •ans[0]=100

  //Součet čísel vynásobený 10 pomocí výsledku poslední operace v proměnné last

  1+2+3+4; last*10 #součet čísel vynásobený deseti: v druhém výrazu za středníkem se vynásobí poslední vypočtená hodnota last hodnotou 10
  •ans[0]=10; ans[1]=100

  //Součet čísel vynásobený dalšími čísly pomocí proměnných předchozích výsledků ans[0], ans[1] a last

  1+2+3+4; ans[0]*10; ans[1]*2; last*4 #součet čísel vynásobený deseti: první výsledek součtu uložený v ans[0] se vynásobí deseti; podobně druhý výsledek v ans[1] vynásobíme dvěma a uloženou hodnotu posledního výrazu v last vynásobíme čtyřmi 
  •ans[0]= 10; ans[1]= 100; ans[2]= 200; ans[3]= 800

  //Výčetka platidel pro každou bankovku a minci Kč po 1 kuse

  Pokladna=5000*1+2000*1+1000*1+500*1+200*1+100*1+50*1+20*1+10*1+20*1+10*1+5*1+2*1+1*1
  •Pokladna=8918;

  //Výpočet plochy kruhu

  radius=100; plocha=pi*radius^2
  •radius=100; plocha=31415.9265358979;

  //Obvod kružnice
  radius=100; obvod=2*pi*radius
  •radius=100; obvod=628.318530717959;

  //Objem válce

  radius=100; vyska=200; vyska*pi*(radius^2)
  •radius=100; vyska=200; ans[2]=6283185.30717959;

  //Povrch válce

  radius=100; vyska=200; povrch=2*pi*radius^2+2*pi*radius*vyska
  •radius=100; vyska=200; povrch=188495.559215388;

  //Objem koule

  radius=100; objem=pi*4/3*radius^3
  •radius=100; objem=4188790.20478639;

  //Povrch koule

  radius=100; povrch=4*pi*radius^2
  •radius=100; povrch=125663.706143592;

  //Otočeni bodu x=100,y=0 o 45 stupňů kolem počátku souřadnicového systému do nových souřadnic xot,yot
  x=100; y=0; uhel=45; cosa=cos(degree*uhel); sina=sin(degree*uhel); xot=x*cosa-y*sina; yot= x*sina+y*cosa
  •x=100; y=0; uhel=45; cosa=0.707106781186548; sina=0.707106781186547; xot=70.7106781186548; yot=70.7106781186547;

  //Otočení bodu x=100,y=0 o 33 stupňů kolem počátku souřadnicového systému do nových souřadnic xot,yot
  x=100; y=0; uhel=33; cosa=cos(degree*uhel); sina=sin(degree*uhel); xot=x*cosa-y*sina; yot= x*sina+y*cosa
  •x=100; y=0; uhel=33; cosa=0.838670567945424; sina=0.544639035015027; xot=83.8670567945424; yot=54.4639035015027;

  //Výpočet hodnoty sin 45 stupňů pomocí násobeni konstantou degree = pi/180
  sin(degree*45); sin(45*pi/180)
  •ans[0]=0.707106781186547; ans[1]=0.707106781186547;

  //Výsledek dělení nulou - obracené lomítko \ je znak pro celočiselné dělení = div

  1/0; 1\0; 3\2; 3/2; 4\2
  •ans[0]=Floating point error: Division by 0; ans[1]=Floating point error: Division by 0; ans[2]=1; ans[3]=1.5; ans[4]=2;

  //Pythagorova věta, výpočet přepony c, sinus alpha a arcus sinus ve stupních

  a=40; b=40; c=sqrt(a^2+b^2); sinalpha=a/c; asin(sinalpha)/degree;
  •a=40; b=40; c=56.5685424949238; sinalpha=0.707106781186547; ans[4]=45;

  //Už trochu složitější: průsečík dvou úseček A-B a C-D; viz Internet: http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?pid=8154
  xa=0; ya=0; xb=100; yb=100; xc=0; yc=100;  xd=100;yd=0; xx=((yb-ya)*(xd-xc)*xa+(xb-xa)*(xd-xc)*(yc-ya)-(yd-yc)*(xb-xa)*xc)/((yb-ya)*(xd-xc)-(xb-xa)*(yd-yc));yy=(xx*(yb-ya)+ya*(xb-xa)-xa*(yb-ya))/(xb-xa)
  •xa=0; ya=0; xb=100; yb=100; xc=0; yc=100; xd=100; yd=0; xx=50; yy=50;

 5. Přehled příkazů a vzorců v souboru Formulas.TEV

  //Součet čísel

  //Součet čísel vynásobený 10

  //Součet čísel vynásobený 10 pomocí výsledku poslední operace v proměnné last

  //Součet čísel vynásobený dalšími čisly pomocí proměnných předchozích výsledků: ans[0], ans[1] a last

  //Výpočet rychlosti ze vzdálenosti a času

  // Zjištění zda číslo x=100 je 0; výsledek musí být 0 (nepravda), číslo x<>0

  // Zjištění zda číslo x=0 je 0; výsledek musí být 1 (pravda), číslo x==0

  // Zjištění zda číslo x je >=100:

  //zjištění zda bod zadaný souřadnicemi x=0, y=0 leží nad osou x vpravo od počátku souřadnicového systému;
   vysledek musí být 0, bod leží na ose x
  //zjištění zda bod zadaný souřadnicemi x=1, y=1 leží nad osou x vpravo od počátku souřadnicového systému; vysledek musí být 1, bod splňuje podmínky

  //zjištění zda bod zadaný souřadnicemi x=1, y=-100 leží nad osou x vpravo od počátku souřadnicového systému; vysledek musí být 0, bod nesplňuje podmínky, protože leží pod osou x

  //Trochu historie : Násobení pomocí logaritmů: logaritmus je číslo, kterým musíme umocnit základ, abychom dostali dané číslo; násobení se převádí na sečítání logaritmů; dělení na odečítání logaritmů

  //Pythagorova věta, výpočet přepony c, sinus alpha a arcus sinus ve stupních

  //Obsah trojúhelníku - Heronův vzorec pro obecný trojúhelník

  //Obsah pravoúhlého trojúhelníku

  //Rovnoramenný trojúhelník

  //Rovnoramenný trojúhelník: známe délku obou stran a=b=10 a úhel alpha=75° strany k základně: určete délku základny c

  //Rovnostranný trojúhelník

  //Obsah obecného čtyřúhelníku se stranami a,b,c,d a s úhlopříčkami s délkou u1,u2 a odchylkou úhlopříček fi

  //Obdélník se stranami a, b, výpočet úhlopříček u1=u2 a obsahu

  //Rovnoběžník: strany se označují proti pohybu hodin písmeny a,b,c,d; platí a=c,b=d, alpha je úhel mezi a-d

  //Kosočtverec: strany se označují jako u rovnoběžníku; alpha je úhel mezi a-d, je stejný jako úhel mezi b-c

  //Čtverec: strana a, úhlopříčky u1=u2; Obsah výpočtem pomocí a, Obsah2 pomocí u1

  //Lichoběžník: strany odspodu proti hodinám: a,b,c,d; výška v; strany a,c jsou vodorovné

  //Tětivový čtyřúhelník; ověření správnosti Ptolemaiovým vzorcem: ans[9]=ans[10]

  //Tečnový čtyřúhelník: strany odspodu proti hodinám: a,b,c,d; platí: a+c=b+d; ro je poloměr vepsané kružnice

  //Deltoid (tvar dětského létacího draka); strany odspodu zleva: a,b,c,d; platí: a=b,c=d,b<>c; úhlopříčky u1,u2 jsou na sebe kolmé; h je výška horní části deltoidu - tak, jak stavíme draka - překřížíme kolmo u1 a u2 ve vzdálenosti h na svislé úhlopříčce u2; g=u2-h

  //Rovnostranný trojúhelník v kružnici opsané s poloměrem r; ro: poloměr kružnice vepsané; a: vypočtená délka strany

  //Pravidelný pětiúhelník v kružnici opsané s poloměrem r; ro: poloměr kružnice vepsané; a: vypočtená délka strany

  //Pravidelný šestiúhelník v kružnici opsané s poloměrem r; ro: poloměr kružnice vepsané; a: vypočtená délka strany

  //Pravidelný osmiúhelník v kružnici opsané s poloměrem r; ro: poloměr kružnice vepsané; a: vypočtená délka strany

  //Pravidelný devítiúhelník v kružnici opsané s poloměrem r=1; a: přibližná délka strany pro r=1

  //Pravidelný desetiúhelník v kružnici opsané s poloměrem r; ro: poloměr kružnice vepsané; a: vypočtená délka strany

  //Obvod kružnice

  //Rovnostranný trojúhelník s délkou strany a; r:poloměr kružnice opsané, ro: poloměr kružnice vepsané

  //Čtverec s délkou strany a; r:poloměr kružnice opsané, ro: poloměr kružnice vepsané

  //Pravidelný pětiúhelník s délkou strany a; r:poloměr kružnice opsané, ro: poloměr kružnice vepsané

  //Pravidelný šestiúhelník s délkou strany a; r:poloměr kružnice opsané, ro: poloměr kružnice vepsané

  //Pravidelný osmiúhelník s délkou strany a; r:poloměr kružnice opsané, ro: poloměr kružnice vepsané

  //Pravidelný desetiúhelník s délkou strany a; r:poloměr kružnice opsané, ro: poloměr kružnice vepsané

  //Oblouk kružnice se středovým úhlem alpha; l=délka oblouku kružnice;t=délka tětivy;v=výška kruhové úseče vymezené obloukem; t=délka tětivy

  //Obsah kruhu

  //Kruhová výseč ("kornout zmrzliny") se středovým úhlem alpha; l=délka oblouku kružnice;t=délka tětivy;v=výška kruhové úseče vymezené obloukem; pro obsah uvedeny dva vzorce

  //Kruhová úseč ("zmrzlina nad kornoutem") se středovým úhlem alpha; l=délka oblouku kružnice;t=délka tětivy;v=výška kruhové úseče vymezené obloukem; pro obsah uvedeny dva vzorce

  //Mezikruží: R: vnější poloměr mezikruží; r: vnitřní poloměr mezikruží; rs: poloměr střední kružnice mezikruží; delta: šířka mezikruží

  //Výseč mezikruží: R: vnější poloměr mezikruží; r: vnitřní poloměr mezikruží; rs: poloměr střední kružnice mezikruží; delta: šířka mezikruží; alpha: středový úhel mezikruží ve stupních

  //Elipsa: a: délka hlavní poloosy; b: délka vedlejší poloosy; délka obvodu elipsy je pouze přibližná pro oba vzorce

  //Kvádr s rozměry a,b,c; ut: tělesová úhlopříčka

  //Krychle (hexaedr) se všemi stěnami čtvercovými; a: délka strany; ut: tělesová úhlopříčka

  //Objem válce

  //Povrch válce

  //Objem koule

  //Povrch koule

  //Otočení bodu x=100,y=0 o 45 stupňů kolem počátku souřadnicového systému do nových souřadnic xot,yot

  //Otočení bodu x=100,y=0 o 33 stupňů kolem pocatku souradnicoveho systemu do nových souradnic xot,yot

  //Převod stupňů na radiány a naopak pomocí konstanty degree

  //Výpočet hodnoty sin 45 stupňů pomocí násobeni konstantou degree = pi/180

  //Výsledek dělení nulou - obrácené lomitko je znak pro celočíselné dělení = div

  //průsečík dvou úseček A-B a C-D; viz: http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?pid=8154


 6. Použité programy

  Program TextEval.exe používá dávkový kalkulátor Eval.exe ve verzi Eval200, jehož autorem  je pan Juan M. Aguirregabiria ze Španělska. Program je určen pro dávkový režim ve Windows 32 i 64bit a je k dispozici zdarma.
  Poslední verzi Eval.exe včetně popisu si můžete stáhnout ze stránky http://tp.lc.ehu.es/jma.html .

 7. Obrázek hlavního okna TextEval 8. Stažení textového kalkulátoru TextEval zdarma

  Náš program textové kalkulačky TextEval.exe je vám k dispozici zdarma na adrese TextEval.zip (4MB). Stažený soubor rozbalte do libovolného adresáře na disku a spusťte program TextEval.exe. Žádná instalace není nutná. V dodaném souboru je i původní program Eval.exe s příslušnými helpy a popisy (v angličtině.) Programy jsou funkční pod Windows XP a 7 32bit i 64bit.


  Datum poslední úpravy: 10.06.2012
  Vaše názory nám můžete poslat na náš email.

Ing. Oldřich Oplatek, CSc.

HOME OPLATEK software